Ajankohtaista

RSS

Tiedote: Suomessa on henkilöitä, jotka ovat olleet sodassa, mutta joilla ei ole rintamasotilastunnusta, joka oikeuttaisi rintamalisään

TIEDOTE

13.12.2019

Suomessa on henkilöitä, jotka ovat olleet sodassa, mutta joilla ei ole rintamasotilastunnusta, joka oikeuttaisi rintamalisään

 

Päivi Räsänen (kd) muistutti eilisellä suullisella kyselytunnilla hallitusta siitä, että Suomessa on henkilöitä, jotka ovat olleet sodassa, mutta joilla ei ole rintamasotilastunnusta, joka oikeuttaisi rintamalisään

 

– Oikeus hakea rintamasotilastunnuksia on päättynyt, ja meillä on keskuudessamme veteraaneja, jotka eivät aikanaan tiedostaneet tätä tunnuksen tärkeyttä, ja se jäi hakematta, tai hakeminen viivästyi. Tunnuksia myöntävä toimikunta on lakkautettu, ja tunnusta ei ollut enää mahdollista saada, Räsänen muistutti eduskunnan kyselytunnilla.

 

– Jos sotilaspassin ja kantakortin tiedot täsmäävät, niin henkilölle edelleen voitaisiin, jos haluttaisiin, myöntää rintamapalvelustunnus. Aikooko hallitus korjata tämän epäkohdan, Räsänen kysyi.

 

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen mukaan rintamatunnukset on aikanaan myöntänyt hakemuksesta Sotatieteen laitos, ja Sotatieteen laitos on selvittänyt virkansa puolesta linnoittajakortistonsa perusteella hakijan oikeuden tähän rintamatunnukseen. Hallitusohjelmassa on kirjattu , että veteraanien tuki ja palvelut turvataan, ja että ministeriössä selvitetään, onko paljon henkilöitä, jotka ovat vailla tunnusta, ja voisiko korjauksen tehdä.

 

Päivi Räsänen kysyi hallitukselta myös, että milloin veteraanit alkavat saada korkeampaa rintamalisää. Eduskuntaryhmät päättivät korottaa rintamalisää 50 eurosta 125 euroon.

 

– Milloin voitte luvata sen heille? Ja millä aikataululla selvitätte tämän edellisen asian, jota kysyin, koska meillä on todellakin niitä veteraaneja keskuudessamme, joilla ei ole tunnuksia, Räsänen kysyi?

 

Pekosen mukaan hallituksen lyhyt katkos ei vaikuta päätettyyn korotukseen veteraanien osalta, vaan 125 euron korotus tulee voimaan 1.4. Ministeri Pekonen lupasi käynnistää selvityksen ministeriössä mahdollisimman pikaisesti ja tuoda eduskunnalle tiedon sen etenemisestä.

 

Ryhmäpuhe KD:n vaihtoehtobudjetista

Päivi Räsänen (kd.)
Ryhmäpuheenvuoro KD:n vaihtoehtobudjetista
Keskustelu oppositioryhmien vaihtoehtobudjeteista 20.11.2019

 

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti ensi vuodelle koostuu kolmesta paketista, kolmesta merkittävästä kokonaisuudesta, joihin haluamme kiinnittää huomiota ja joihin toivomme lisäpanostuksia. Nämä kolme kokonaisuutta liittyvät perheisiin, terveyteen ja hyvinvointiin sekä koko Suomen elinvoimaisuuteen.

Syntyvyyden rajun laskun kääntäminen vaatii yhteiskunnallisia toimia. Vaikuttavan perhe- ja väestöpolitiikan avulla voidaan poistaa epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti syntyvyyteen. Hallitus esittää 10 euron korotusta perheen neljännelle ja viidennelle lapselle. Tämä on hyvä, mutta ei ratkaise väestöongelmaa. Suuria perheitä Suomessa on niin vähän, että tämä korotus merkitsee vain 0,4 % koko lapsilisämomentista.

 

Erityisesti ensimmäisten lasten määrä on vähentynyt. Esitämme lapsilisän korotuksen ulottamista kaikkia perheitä koskevaksi. Jokainen lapsi on yhtä arvokas ja tervetullut. Uudistamme aiemman ehdotuksemme 1000 euron kertaluonteisesta vauvarahasta sekä tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamisesta.

 

Ennen vaaleja hallituspuolueet Keskustaa lukuun ottamatta lupasivat lähes 100 euron korotusta opintotukeen. Nämä lupaukset ovat kuihtuneet vajaaksi kahdeksi euroksi. Ehdotamme opintorahan korotukseen 40 miljoonan euron vuosittaista panostusta. Lisäksi nostaisimme opiskelijaperheiden huoltajalisää 150 euroon kuukaudessa. Panostaisimme myös peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen, millä pystyttäisiin torjumaan lasten syrjäytymistä ja koulukiusaamista.

 

Hallitus on nostamassa kansaneläkettä ja takuueläkettä. Tämä on oikea suunta, vaikka luvattu satanen onkin kutistunut muutamaan kymppiin. Hallitus kuitenkin unohtaa työeläkettä saavat eläkeläiset. KD keventäisi eläkeläisten verotusta yli 200 miljoonalla eurolla eläketulovähennystä korottamalla. Tämä parantaisi monen pientä työeläkettä saavan taloudellista asemaa.

Vanhustenhoidossa on tällä hetkellä pahoja puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa, erityisesti hoitohenkilökunnan liian pienestä määrästä johtuen. Ikääntyneiden väestönosuuden kasvaessa vanhustenhoidon tilanne jatkaa heikkenemistään, mikäli tilanteeseen ei puututa välittömästi. On kestämätöntä, että talousvaikeuksissa painivat kunnat irtisanovat tai lomauttavat henkilöstöään samaan aikaan, kun hoitavia käsiä tarvittaisiin lisää vanhuspalveluihin. Hallituksen päätös hoitajamitoituksesta ei riitä parantamaan tilannetta ilman riittävää rahoitusta. KD eduskuntaryhmä esittää 150 miljoonan euron lisäystä vanhustenhoidon tason parantamiseksi. Palauttaisimme myös keliakiakorvauksen ja diabeteslääkkeiden korvattavuuden leikkauksia edeltävälle tasolle. Lääkekorvausjärjestelmää uudistaisimme siten, että alkuvuoden kulurasitus on mahdollista jakaa useammalle kuukaudelle.

 

Hallituksen talouslaskelmat on tehty sen varaan, että työllisyysaste saadaan nostettua 75 %:iin. Hallituksen toimet ovat kuitenkin ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. Kotitalousvähennyksen leikkaaminen heikentää kotitalouksien mahdollisuuksia teettää työtä. Se myös lisää harmaata taloutta. Polttoaineveron korotukset syövät niin ikään ihmisten ostovoimaa ja yritysten kannattavuutta. KD peruisi hallituksen esittämän leikkauksen kotitalousvähennykseen ja polttoaineveron kiristämisen.

 

Asumiskustannusten nousu ja liikkumisen rajoittaminen iskevät erityisen pahasti maaseudun väestöön. Harvaan asutun maaseudun ihmisiä ei tule unohtaa. Keskeiset palvelut tulee taata koko maassa ja ryhmämme esittää mm. pienten kuntien lukioiden tukemista Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmän suosituksen mukaisesti.

 

Vaihtoehtobudjetin osana KD eduskuntaryhmä esittää useita työllisyyttä parantavia keinoja. Suomessa on noin 50 000 järjestäytymätöntä yritystä. Nämä pienet ja keskisuuret yritykset ovat juuri niitä, joissa syntyy uusia työpaikkoja. Niitä syntyisi vielä enemmän, jos näillä työpaikoilla voitaisiin sopia nykyistä joustavammin paikallisista työehdoista. Oppisopimuskoulutusta edistäisimme lisäämällä siihen kohdistuvaa tukea sekä porrastamalla harjoittelupalkkoja. Pidemmällä aikavälillä työllisyyttä parannettaisiin uudistamalla sosiaaliturvaa ottamalla käyttöön KD:n kannustava perusturvamalli.

 

Arvoisa puhemies,

Vahvemman työllisyyskehityksen lisäksi KD esittää tulopuolen vahvistusta mm. terveysperusteisen veron kautta. Vero kohdistuisi tasapuolisesti eri tuoteryhmiin ja perustuisi elintarvikkeisiin lisättyyn sokeriin. Muun muassa Evira ja THL ovat puhuneet terveysperusteisen veron puolesta. Verolla edistettäisiin terveyttä sekä vähennettäisiin terveydenhoidon kustannuksia. Kokonaisuudessaan KD eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti lisäisi menoja ja keventäisi verotusta reilulla 900 miljoonalla. Tulopuolta vahvistettaisiin noin 1 400 miljoonalla eurolla. Vaihtoehtomme on 500 miljoonaa euroa ylijäämäinen verrattuna hallituksen esittämään talousarvioon.

 

http://www.kd.fi/vaihtoehtobudjetti

https://www.kdpuolue.fi/kd/files/2019/10/KDn-vaihtoehtobudjetti-2020web-1.pdf

https://www.kdpuolue.fi/vaalit/files/2019/11/KD_VB_2020b.pdf

 

Eduskuntaryhmät sopineet sotiemme veteraanien rintamalisän tuntuvasta korottamisesta

 

Eduskuntaryhmät ovat syksyn aikana käsitelleet sotiemme rintamaveteraanien neuvottelukunnan ja veteraaniliittojen valtuuskunnan esityksiä veteraanien aseman parantamisesta. Veteraaneja on jäljellä n.  8000. Koska polvi pienenee, on viimeisiä hetkiä tehdä päätöksiä, jolla varmistetaan, että pystymme huomioimaan veteraanisukupolvet arvokkaasti heidän uhrauksiaan kunnioittavalla tavalla.

Eduskuntaryhmät ovat yhteisesti päättäneet korottaa sotiemme veteraanien rintamalisää nykyisestä 50 eurosta 125 euroon. kyseessä on suurin korotus, mitä rintamalisään on koskaan tehty.

Korotus tuo helpotusta monelle jo korkeaan ikään ehtineelle, pienillä tuloilla elävälle veteraanille arjen välttämättömiin menoihin, kuten asumis- ja lääkekuluihin ja muihin elämisen tarpeisiin.

Hallitus on sitoutunut huomioimaan muutoksen kustannusvaikutukset valtion talousarvion täydentävän esityksen yhteydessä. Ryhmät ovat sitoutuneet, että korotuksen edellyttämät lakimuutokset viedään läpi eduskunnassa vielä tänä syksynä.

Lisäksi eduskuntaryhmät esittävät, että asetusta vaikeavammaisten sotainvalidien aviopuolisoiden kuntoutusoikeuteen liittyvää haittaraja-astetta alennetaan nykyisestä 50 prosentista 30 prosenttiin. Muutoksen myötä aviopuolisoihin sovellettaisiin samaa haittaraja-astetta kuin leskien kohdalla.

Veteraaniliittojen valtuuskunta esitti vetoomuksen näistä aiheista aiemmin syksyllä ja nyt ryhmät yksituumaisesti vastaavat tähän. Näin tämäkin eduskunta haluaa jatkaa sitä perinnettä, jolla osoitetaan syvää kunnioitusta kunniakansalaisillemme.

Sotiemme veteraanien elämäntyön arvostus on yhteiskunnassamme jakamaton ja velkamme näille ihmisille on mittaamaton. Arvostus osoitetaan parhaiten käytännön tekojen kautta.

Katsaus Puoluekokouksessa 2019

Katsaus Puoluekokouksessa Oulussa 24.8.2019

julkaisuvapaa klo 14.15

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen

 

Hyvä puoluekokousväki,

Eduskunnan syyskausi starttaa käyntiin muutaman viikon päästä. Hallituksen kuherruskausi on ollut poikkeuksellisen lyhyt – pitkin kesää olemme seuranneet hallituskumppaneiden keskinäistä naljailua ja täysin vastakkaisiin suuntiin ajavia ehdotuksia. Vaikuttavia toimenpiteitä tarvitaan kuitenkin pian.

Vastikään julkaistu valtiovarainministeriön talousarvioehdotus herättää kysymyksiä hallituksen kyvystä hoitaa maan taloutta vakaalla ja kestävällä tavalla. Odotettavaa on, että hallituspuolueet ja ministeriöt tulevat vaatimaan omia lisäyksiään budjettiin ja lopputulos on maamme historian euromääräisesti suurin valtion budjetti. Sen sijaan tulopuolella ei vastaavaa kehitystä ole tiedossa. Tulot perustuvat toiveisiin dynaamisista vaikutuksista, joita ei puolestaan tule, ellei työllisyys ja tuottavuus kehity voimakkaasti. Kunnianhimoisilta työllisyys- ja taloustavoitteilta puuttuvat tehokkaat keinot. Suomi tarvitsee menestyäkseen myös työtä ja yrittämistä enemmän, ei vähemmän.

Oppositioryhmänä laadimme tasapainotetun vaihtoehtobudjetin, jonka peruspilareita ovat työn ja yrittäjyyden edellytysten turvaaminen, ikäihmisten ja lasten aseman parantaminen sekä vastuullinen talous, millä varmistetaan, että heikommassa asemassa olevista pystytään pitämään huolta myös tulevaisuudessa.

Hyvä puoluekokousväki

Nostan esiin muutamia ajankohtaisia ja tulevan syksyn poliittisia kysymyksiä.

Syntyvyys on sukeltanut Suomessa pohjalukemiin, mikä aiheuttaa vuosikymmeniksi pahenevan epätasapainon julkiseen talouteen.

Perhepolitiikalla voidaan vaikuttaa syntyvyyteen, vaikka sitä usein vähätellään. Perheille on annettava mahdollisuus hankkia sellainen määrä lapsia, josta he unelmoivat. Lapsen elämän arvon mittaaminen ilmastopäästöissä kuvaa lapsiin kohdistuvaa kielteistä arvoilmapiiriä maassamme. Suomessa otettiin viime vuonna enemmän uusia koiranpentuja kuin vauvoja. Kukaan ei ole kuitenkaan ehdottanut, että jokainen luopuisi yhdestä lihaa syövästä lemmikistä. Suomi tarvitsee enemmän lapsia, ei vähemmän.

Perheitä ei tule holhota valtiovallan määräämillä perhevapaiden kiintiöillä, vaan äideillä ja isillä tulee olla oikeus päättää, miten lastenhoito järjestetään. Pakkokiintiöt johtaisivat vanhempien työnteon ja hoitovastuun lisäsääntelyyn sekä satojen miljoonien lisäkustannuksiin.

Suomalaiset ovat tässä asiassa sillä linjalla, jota kristillisdemokraatit ovat johdonmukaisesti edustaneet. Marraskuussa 2018 julkaistussa Väestöliiton perhebarometrissa kävi ilmi, että suomalaiset perheet haluavat itse päättää perhevapaiden käytöstä.

Hallitusohjelmaan sisältyvä monilapsisten perheiden ja yksinhuoltajien lapsilisän nostaminen ovat kannatettavia, mutta nämä lisäykset kohdistuvat pieneen ryhmään. Valtaosa perheistä, 1-3 lapsen perheet näkyvät ohjelmassa huonosti.

Hallituksen ehdottama translainmuutos, jossa sukupuolen vaihtaminen eriytetään lääketieteellisestä arviosta ja hoidoista henkilön omaan ilmoitukseen ja kokemukseen perustuvaksi, ei myöskään tue lapsen etua.

Harhaanjohtavaa argumenttia pakkosterilisaatiosta ei pidä niellä, sillä mitään pakkosterilisaatiota ei nykyisessä prosessissa ole. Lisääntymiskyvyttömyys seuraa siitä, jos lääkehoitojen ja leikkausten avulla kehoa yritetään muuttaa vastakkaisen sukupuolen kaltaiseksi. Jos sukupuolen vaihtamisessa ei enää edellytetä lääketieteellistä arviota ja hoitoa, silloin juridinen mies voi olla biologisesti täysin nainen ja päinvastoin. Se murentaisi isyyden ja äitiyden käsitteet.  Lapsen synnyttävä äiti voisi olla juridinen mies tai nainen voisi olla lapsen biologinen isä.

Nykyisissä kouluryhmissä on jatkuvasti enemmän erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Vieraskielisten, psyykkisesti oirehtivien ja levottomien oppilaiden tarpeet syövät opettajien voimavaroja. Erityistarpeisiin nähden ryhmäkoot ovat liian isoja. Tämän seurauksena ne oppilaat, jotka tarvitsevat tukea, eivät saa tukea, ja muut taas eivät saa tarpeeksi opetusta, kun opettajan aika menee tukea tarvitseville.

Poliittisessa kentässä vallitsee laaja yksimielisyys vanhustenhoidon lakisääteisen hoitajamitoituksen tarpeesta. Samaa tarvitaan opetusalalle. Tätä on vuosikausia vastustettu opetuksen järjestäjien omaan harkintaan vedoten. Ongelmat ovat kuitenkin kasvaneet, joten nyt olisi aika tunnustaa, että laissa tulee selkeästi säätää, kuinka monta oppilasta saa olla yhdellä opettajalla.

Hallituksen aie oppivelvollisuusiän nostamisesta ei ratkaise peruskouluvaiheessa tai jopa sitä ennen alkanutta syrjäytymisen ongelmaa, sen sijaan nämä resurssit tulisi panostaa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja erityisopetukseen.

Vanhustenhoidossa on pahoja puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa. Monen omaishoitajan hoivataakka on sydäntä särkevän raskas. Paljon hoivaa tarvitsevien määrä kasvaa tulevaisuudessa. Suomessa on jo yli miljoona 65 vuotta täyttänyttä kansalaista ja Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan v. 2030 heitä on 1,5 miljoonaa.

Pääsyy vanhustenhoidon ongelmiin on se, että hoitohenkilökunnan määrä on riittämätön. Valtionvarainministeriön tulevan vuoden budjettiehdotuksessa vanhuspalveluihin osoitetulla 5 miljoonan euron määrärahalla ei vaalilupauksia lunasteta – summa on kaksi prosenttia siitä tavoitteesta, että hoitajamitoitus nostetaan yhdessä sovittuun 0,7:ään. Puuttumaan jää 98 % rahoituksesta.

Vanhukset tarvitsevat hyvän hoitonsa nyt. Korjausten viivyttely merkitsee sitä, että hoivaa tarvitsevien vanhusten kohdalla aika ajaa elämän ohi.

Sananvapaus ja uskonnonvapaus ovat perustuslakiin kirjattuja ihmisoikeuksia, mutta niiden käytännön toteutuminen ei ole itsestään selvää, ellei niitä puolusteta ja käytetä.

Uskonnonvapaus on sekä perusoikeus että ihmisoikeus, joka kuuluu jokaiselle riippumatta siitä, onko hän turvapaikanhakija vai syntyjään suomalainen. Jokainen saa päättää uskontonsa ja vakaumuksensa ilman että viranomainen tutkii sen aitouden. Suomessa asuvat ovat tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa tämän perusoikeuden suhteen.

Useat turvapaikkaa hakeneet ovat Suomessa kääntyneet kristityiksi, ottaneet kasteen ja kertoneet siitä omaisilleen. Käytettävissä olevan maatiedon pohjalta esimerkiksi islamista kristinuskoon kääntynyttä ei voi palauttaa Afganistaniin. Kuitenkin maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden kielteisten päätösten perusteluissa on saatettu kiistää kristillisen vakaumuksen aitous. Tämä on merkillistä, sillä eivät Taliban tai suvun kunniaa puolustavat vainoajat tutki kristillisen uskon syvyyttä. Kuolemanrangaistukseen riittää se, että on julkisesti luopunut islamista.

Suomalaisen ruuan puolustaminen on nostettava kansalliseksi kärkitavoitteeksi EU-puheenjohtajuuskaudella. Kotimainen ruuantuotanto on edelleen tärkeää paitsi laadun ja turvallisuuden näkökulmasta, myös huoltovarmuuden ylläpitämiseksi.

Maatalous muodostaa kolmanneksen EU:n budjetista. Maataloustukia ollaan uudessa budjettiesityksessä leikkaamassa Suomen osalta jopa 420 miljoonaa euroa seitsemän vuoden kehyskauden aikana, mikä vastaa noin yhden vuoden Suomen koko maataloustuloa. Suomen pitää vaikuttaa aktiivisesti EU:n maatalouspolitiikan kehitykseen ja varmistaa, että erityisolomme huomioidaan.

Uusi Veikkaus on ajanut itsensä kriisiin venyttämällä vastuullisuuden rajoja. Suomalaista rahapelijärjestelmää leimaa paradoksi: halu ylläpitää ja kasvattaa rahapelituottoja ja vähentää ja ehkäistä rahapelihaittoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan Suomessa on yli 120 000 peliongelmaista ihmistä. Liki neljännes pelituotoista tulee ongelmapelaajilta.

Rahapelaaminen on Suomessa hyvin keskittynyttä – noin 5 % pelaajista häviää puolet Veikkauksen tuotosta (n.1,8 miljardia euroa). Peliriippuvuus on yleisintä työttömillä, lomautetuilla ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla tai pitkäaikaisesti sairailla. Sen sijaan rahapeliautomaattien sijoittelu on eurooppalaisittain poikkeuksellisen hajautettua, n 20 000 pelikonetta mm kaupoissa, kioskeilla, ravintoloissa ja huoltoasemilla.

Peliautomaatteja on Suomessa erityisesti sellaisilla asuinalueilla, joissa koulutus- ja tulotaso ovat matalia ja työttömyysluvut korkeita.

Rahapelaaminen on tulonsiirtoa syrjäytyneiltä hyväosaisille ja aiheuttaa kärsimystä uhkapelikierteessä oleville ja heidän läheisilleen. Vuonna 2022 pelikoneisiin on tulossa tunnistautumispakko, mutta se ei yksin riitä ehkäisemään haittoja. Nyt on oikea hetki keskittää pelikoneet valvottuihin pelisaleihin.

Puolueväen keskuudessa on käyty keskustelua siitä, millaisilla ulostuloilla eduskuntaryhmän tulisi näkyä julkisuudessa. Hyvät puoluekokousedustajat, nyt teillä on otollinen tilaisuus evästää meitä siitä.

On hyvä huomioida se, että tiedottamisemme ei ole yhtä kuin julkisuuskuva. Teemme ryhmänä ja yksittäin päivittäin kannanottoja, tiedotteita ja lehtikirjoituksia politiikan kaikilta sektoreilta, mutta median julkisuuskynnyksen ylittämisestä päättävät toimittajat. Joku ulostulo saattaa nousta suureen keskusteluun yhden instagramviestin tai twiitin pohjalta, joskus suurella vaivalla tehty ja laajasti tiedotettu poliittinen ohjelma ei nouse käytännössä edes puolueen jäsenistön tietoon.

On arvosteltu myös sitä, että ns kolmen A:n moraalikysymykset – avioliitto, abortti ja alkoholi – nousevat tärkeysjärjestyksessä ohi vaikkapa nuuskan vapauttamisen tai kirkon verotusoikeudesta luopumisen. Kolmen A:n allergia ja arkuus on leimannut puolueen sisäistä keskustelua niin kauan kuin olen puoluetoiminnassa ollut mukana, -90 –luvun alusta lähtien. Minulle se oli aluksi hämmentävää, sillä lähdin nuorena lääkärinä tämän puolueen toimintaan juuri kristillisen ihmiskuvan takia, siksi, että elämää puolustetaan rohkeasti alusta loppuun asti.

On epä-älyllistä leimata vaikkapa kysymys abortista tai eutanasiasta puoluetoiminnassa pelkästään moraalikysymyksiksi. Niissä samoin kuin muissakin arastelluissa A-kysymyksissä on kysymys lainsäädännöstä, ja vaikkapa alkoholipolitiikassa myös valtion budjettimenoista sekä verotuksesta. Näitä asioita koskevat päätökset tehdään eduskunnassa.

Jos Suomessa tehdään lähes 10 000 raskaudenkeskeytystä vuosittain, n. koululuokallinen joka päivä, tästä on uskallettava puhua ja siihen on yritettävä vaikuttaa! Ei kai kukaan vakavissaan väitä, että nuuskan myynnin vapauttaminen olisi poliittisesti painavampi kysymys kuin syntymättömän lapsen elämän suojelu?

Hyvät puoluejäsenet,

Eduskuntaryhmämme jatkaa viime kauden kokoonpanolla, entistä kokeneempana ja osaavampana. Eduskunnan kokoonpanon ja arvopohjan muutos tekee haasteestamme entistä merkityksellisemmän ja tarpeellisemman. Puolueellemme eduskunnassa on tilaus ja tärkeä vaikuttamisen aika!

Muutokset valiokuntapaikoissa tuovat uusia painotuksia eduskuntatyöhömme. Vaalituloksen perusteella olisimme saaneet vain muutaman valiokuntapaikan, mutta onnistuimme neuvottelemaan kuuden varsinaisen paikan lisäksi jopa seitsemän varajäsenyyspaikkaa merkittävistä valiokunnista.

Myös kokonaan uusi tiedusteluvaliokunta, jonka jäsen olen, tuo vastuullisia haasteita edustajan työhön. Samoin EU-puheenjohtajuus tarjoaa mahdollisuuden nostaa esille oman linjamme ja vahvan osaamisemme.

Oppositiossa yhdessä perussuomalaisten ja kokoomuksen kanssa tähtäämme rakentavaan yhteistyöhön mutta myös erottautumiseen omalla profiililla ja omilla vaihtoehdoilla.

Kristillisdemokraattisessa ideologiassa jokaisen ihmisen ainutlaatuinen, jakamaton ihmisarvo on kaiken poliittisen toiminnan perusta. Silloin myös kaikkein heikoimmista huolehditaan. Ahkeruus, rehellisyys, kohtuullisuus, työn ja yrittämisen arvostus, perheistä huolehtiminen ja yhteisvastuun periaate ovat niitä kristillisestä maailmankuvasta perittyjä arvoja, joita eduskuntaryhmänä puolustamme kaikessa päätöksenteossa.

Summons to a police interrogation raises concerns about limiting the freedom of religion and free speech

October 28, 2019

Päivi Räsänen, Member of the Parliament of Finland

Summons to a police interrogation raises concerns about limiting the freedom of religion and free speech

 

The police have continued the criminal investigation regarding the statement I wrote on June to the social media. I was summoned to a police interrogation that will be conducted this Friday, November 1, 11.15 am at the Pasila Police Station, Helsinki. The criminal offence I am suspected of is “agitation against an ethnic group” (5500/R/53318/19). According to the Criminal Code of our country, the punishment is a fine or imprisonment for at most two years.

I am surprised that the investigation continues on this that case has deeply to do with freedom of religion and speech. I do not see I would have committed a crime when, on the basis of the Bible, I took a stand on the actions of the Finnish Evangelical Lutheran Church.

The essential part of the tweet I published on June 17 was a citation from the New Testament, from the Epistle to the Romans, passage 1, verses 24-27. Holding a position of trust in the Church, I was shocked when the Evangelical Lutheran Church of Finland announced its official affiliation to Helsinki Pride 2019. According to our Church Act “all doctrine must be examined and evaluated according to God’s Holy Word”.  Pride events celebrate acts that the Bible calls sinful and shameful. Based on these Scriptures, I asked: How can the church’s doctrinal foundation, the Bible, be compatible with the lifting up of shame and sin as a subject of pride?”

A also appeal to the fact that I recently found out about a criminal complaint that was made this August about a pamphlet I wrote 15 years ago. Although the content of the pamphlet was the same as my tweet, no police investigation was started. This was explained by the argument that “on the basis of freedom of thought, freedom of conscience and freedom of religion, the pamphlet presents legitimate moral conceptions and valuations.” The pamphlet that was published in 2004 can be found here: https://www.lhpk.fi/j…/aamuntahdet/29_mieheksijanaiseksi.pdf .

If expressing Bible-based views were considered to have the constituent elements of agitation against an ethnic group, also spreading the Bible or offering an access to it should logically be criminalized. I point out that the Parliament has unanimously accepted the Church Act, according to which the Lutheran Church confesses Bible-based Christian faith. This means that the Parliament has not only allowed the Church to confess its faith in its doctrine and action, it actually prescribes the Church to do so. A law reform on the Church Act is at the moment being handled in the Committees, but its proposed contents is on this part the same as the current law.

Irrespective of the outcome of the criminal investigation, I am going to use the freedom of religion, which is strongly guaranteed both in our Constitution and in the International Human Right Treaties, and publicly speak about the teachings of God’s Holy Word. I encourage others to do the same.

Criminal Code, Section 10: Agitation against an ethnic group

 

A person who makes available to the public or otherwise spreads among the public or keeps available for the public information, an expression of opinion or another message where a certain group is threatened, defamed or insulted on the basis of its race, skin colour, birth status, national or ethnic origin, religion or belief, sexual orientation or disability or a comparable basis, shall be sentenced for ethnic agitation to a fine or to imprisonment for at most two years.

 

Päivi Räsänen

0505113065

 

Kutsu poliisikuulusteluun nostaa huolen uskonnon- ja sananvapauden rajoittamisesta

TIEDOTE

28.10.2019

Kansanedustaja Päivi Räsänen:

Kutsu poliisikuulusteluun nostaa huolen uskonnon- ja sananvapauden rajoittamisesta

 

Kesäkuussa sosiaalisessa mediassa julkaisemastani kannanotosta käynnistetty rikostutkinta jatkuu. Sain kutsun poliisikuulusteluun, joka toimitetaan tämän viikon perjantaina 1.11. klo 11.15 alkaen Pasilan Poliisitalolla.  Minua kuulustellaan rikoksesta epäiltynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan (5500/R/53318/19), josta voitaisiin tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Olen hämmästynyt siitä, että tutkintaa edelleen jatketaan tapauksessani, jossa on kysymys syvästi uskonnon- ja sananvapaudesta. En katso syyllistyneeni rikokseen ottaessani kantaa Raamatun pohjalta Suomen evankelisluterilaisen kirkon toimintaan.

17.6 julkaisemani twiitin oleellinen sisältö oli sitaatti Raamatun Uudesta testamentista, Roomalaiskirjeen luvusta 1, jakeet 24-27. Olin kirkon luottamushenkilönä tyrmistynyt siitä, että kirkko ilmoittautui Helsingissä järjestetyn Pride-tapahtuman kumppaniksi. Kirkkojärjestyksen mukaan ”kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.” Pride-tapahtumassa juhlistetaan sellaisia tekoja, joista Raamattu käyttää sanoja synti ja häpeä. Tämän pohjalta kysyin: ”Miten kirkon oppiperusta, Raamattu sopii yhteen aatteen kanssa, jossa häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?”

Vetoan myös siihen, että sain hiljattain tiedon rikosilmoituksesta, joka oli tehty nyt elokuussa 15 vuotta sitten kirjoittamastani saman sisältöisestä pamfletista. Tässä tapauksessa esitutkintaa ei edes käynnistetty sillä perusteella, että ”pamfletissa on kysymys ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden valossa sallittujen moraalisten käsitysten ja arvostusten esittämisestä.” Vuonna 2004 julkaistu pamfletti löytyy osoitteesta  https://www.lhpk.fi/j…/aamuntahdet/29_mieheksijanaiseksi.pdf .

Mikäli Raamatussa esitettyjen näkemysten katsottaisiin täyttävän kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön, myös Raamatun levittäminen tai saatavilla pitäminen tulisi johdonmukaisesti rangaistavaksi. Huomautan myös, että eduskunta on yksimielisesti hyväksynyt kirkkolain, jonka mukaan kirkko tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa. Eduskunta ei siis ainoastaan ole sallinut kirkon noudattaa Raamattua sen toiminnassa ja opissa vaan suorastaan kirkkolailla säätänyt, että näin tulee toimia. Kirkkolain uudistus on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä, mutta ehdotettu sisältö on tältä osin sama kuin aiemmin.

Rikostutkinnan lopputuloksesta riippumatta aion edelleen käyttää perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa turvattua uskonnonvapautta pitämällä esillä Jumalan pyhän sanan opetuksia ja rohkaisen myös muita niin tekemään.

(Rikoslaki, 10. pykälä: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.)

 

Tiedote: Kristillisdemokraatit panostaisivat lapsiperheisiin, vanhustenhoitoon ja työllisyyteen

Tiedote 23.10.2019
KD eduskuntaryhmä
KD eduskuntaryhmä julkaisi vaihtoehtobudjettinsa:
Kristillisdemokraatit panostaisivat lapsiperheisiin, vanhustenhoitoon ja työllisyyteen

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä parantaisi lapsiperheiden asemaa, lisäisi välittömästi hoitajia vanhustenhoitoon ja peruisi hallituksen päätökset leikata kotitalousvähennystä ja korottaa polttoaineveroa.

KD peräänkuuluttaa toimia syntyvyyden rajun laskun kääntämiseksi. Perheiden tilannetta parannettaisiin ulottamalla lapsilisän korotus koskettamaan kaikkia perheitä. Samalla otettaisiin käyttöön 1000 euron vauvaraha. Eläkeläisten asemaa parannettaisiin eläkkeiden verotusta keventämällä.

 

KD esittää samoin merkittävää lisäystä vanhustenhoidon tason parantamiseksi välittömästi. Hallituksen päätös hoitajamitoituksesta ei riitä parantamaan tilannetta ilman riittävää rahoitusta.

 

Kotitalousvähennys säilytettäisiin entisellään ja polttoaineveron korotuksesta luovuttaisiin. Työllisyyttä parannettaisiin mm. mahdollistamalla paikallinen sopiminen ja uudistamalla sosiaaliturvaa KD:n kannustavan perusturvamallin avulla.

 

KD eduskuntaryhmä julkaisi vaihtoehtobudjettinsa ensimmäisenä oppositiopuolueena keskiviikkona eduskunnassa. Kristillisdemokraattien vaihtoehto luettavissa kokonaisuudessaan puolueen nettisivuilla kd.fi.

 

Yhteys:
KD eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen p. 050 511 3065

 

 

Tehdään Suomesta hyvä maa vauvoille!

 

Syntyneiden määrä vähentyy jo yhdeksättä vuotta peräjälkeen. Tämän vuoden arviot ovat järkyttävät – vauvoja syntyy 4000 vähemmän kuin viime vuonna. Näin vähän vauvoja piti aiemman ennusteen mukaan syntyä vasta vuonna 2045.

On surullista, että vauvapulasta kärsivässä Suomessa yli 9000 lapsen elämä päättyy vuosittain jo ennen syntymää. Aborttilain säätämisestä vuodesta 1970 lähtien on tehty 630 000 raskaudenkeskeytystä. Heistä noin 130 000 olisi nyt synnytysikäisiä naisia. Lisäksi heidän mahdolliset lapsensa ja lastenlapsensa ovat jääneet syntymättä. Menetys on samaa suuruusluokkaa kuin väestömme ikärakennetta vääristävä syntyvyyden vaje.

Unkarissa syntyvyys on korkeampi kuin 20 vuoteen. Suunta on käännetty vahvoilla perhepoliittisilla toimilla. Neljännen lapsen synnyttänyt nainen saa tuloistaan loppuiäksi verovapauden. Myös Virossa syntyvyys on saatu nousuun perhetuilla. Kolmilapsinen perhe saa lapsilisää 500 euroa ja lisäksi 340 euron vauvarahan. Suomessa vastaavan perheen lapsilisä on 334 euroa.

Hallitus esittää 10 euron korotusta perheen 4. ja 5. lapselle. Suuria perheitä Suomessa on niin vähän, että tämä korotus merkitsee vain 0,4 % koko lapsilisämomentista. Erityisesti ensimmäisten lasten määrä on vähentynyt. Lapsilisiin tarvitaan korotus ensimmäisestä lähtien ja lisäksi jokaisesta syntyneestä vauvaraha.

Vielä tärkeämpää on, että perheet toivovat lisää aikaa yhdessäoloon lastensa kanssa sekä joustoja perhevapaiden käytössä. Siksi esitykset kotihoidontuen rajaamiseksi tai perhevapaiden kiintiöimiseksi vanhemmille ovat myrkkyä syntyvyystavoitteille. Työaikoihin tarvitaan perhejoustoja, mahdollisuuksia osa-aikatyöhön ja perheille oikeus päättää itse, kumpi vanhemmista käyttää perhevapaita.

Päivi Räsänen

 

Kolumni julkaistu kd-lehdessä.

 

Budjettiehdotus hataralla pohjalla

Tiedote
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen
15.8.2019
Julkaisuvapaa

 

Budjettiehdotus hataralla pohjalla

 

Valtiovarainministeriön julkaisema talousarvioehdotus herättää kysymyksiä hallituksen kyvystä hoitaa maan taloutta vakaalla ja kestävällä tavalla. Talouden tasapainottaminen vaalikauden aikana lepää puhtaasti hallituksen työllisyystavoitteen varassa.

 

  • Keinot työllisyysasteen parantamiseksi ovat kuitenkin olemattoman heikkoja.

VM:n esityksen mukaan hallitus olisi lisäämässä muutamaa kymmentä miljoonaa työllisyyspalveluihin, palkkatukeen ja koulutukseen. Nämä panostukset eivät tule riittämään työllisyystavoitteen saavuttamiseksi varsinkin, kun hallitus samalla kiristää verotusta. Työn kannattavuus tulee laskemaan ja se tulee näkymään myös työllisyyskehityksessä.

Hallituksen päätös leikata kotitalousvähennystä tulee samoin vaikuttamaan negatiivisesti työllisyyteen.

 

  • Hallituksen pitäisi pyrkiä parantamaan työn kannustavuutta sekä lisäämään ihmisten ja yritysten mahdollisuuksia tarjota työtä. Nyt toimitaan päinvastoin.

VM:n talousarvioehdotus pahentaa valtion alijäämää 1,5 mrd eurolla. Todellisuus on tätäkin karumpi. Tulevissa hallituksen sisäisissä budjettineuvotteluissa tullaan tekemään merkittäviä pysyviä menolisäyksiä ja alijäämä tulee kasvamaan merkittävästi.

 

  • Hallituspuolueet ja ministeriöt tulevat vaatimaan omia lisäyksiään budjettiin ja lopputulos tulee olemaan maamme historian euromääräisesti suurin valtion budjetti. Tulopuolella ei vastaavaa kehitystä tulla näkemään.
  • Eläkeläisille luvattu vappusatanen muuttui jo muutamiksi kympeiksi. Tällä menolla hallitus joutuu kauden edetessä perumaan merkittävät lupauksensa ja menolisäysten sijaan tulemme näkemään leikkauslistoja.

 

Lisätietoja: Päivi Räsänen, 0505113065

 

Arkkipiispa Luoma vastasi kirjeeseeni

Kiitän arkkipiispa Luomaa vastauksestaan avoimen kirjeeseeni. Arvostan vastauksen ystävällistä ja ymmärtävää sävyä. Arkkipiispa perustelee hyväksyntäänsä kirkon Pride-kumppanuudelle piispainkokouksen selonteolla, jonka mukaan kirkko on kaikkia varten ja kaikki ovat tervetulleita kirkon toimintaan. Perustelu on ontuva. Kirkon tulee kyllä kutsua kaikkia evankeliumin osallisuuteen. Tässä päätöksessä kuitenkin kirkko lähtee mukaan SETA:n toimintaan Pride-liikkeen ehdoilla sen sijaan että kutsuisi kaikkia ihmisiä evankeliumin osallisuuteen kirkon ehdoilla. Kirkon johdossa hyvin tiedetään se, että pride-kumppanuutta käytetään sateenkaarileimana, jolla osoitetaan hyväksyntä Pride-liikkeen tausta-ideologialle. Setan edustaman ideologian piirissä ei ole tilaa sellaiselle arvopohjalle, jossa avioliitto rajataan ainoastaan naisen ja miehen väliseksi ja jossa homoseksuaalisuuden harjoittaminen nähdään Jumalan tahdon vastaiseksi. Pride-liikkeen ideologiaa ja kirkon Raamattuun perustuvaa arvopohjaa on mahdotonta sovittaa yhteen.

https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-/items/item/27801/Arkkipiispa+Luoma+vastaa+Paivi+Rasasen+kirjeeseen