Vaalit

Hyvä ystävä!

Kirjoitan Sinulle hetkestä, jossa kuulin syvän viisauden. Opiskellessani lääkäriksi kohtasin iäkkään halvaantuneen rouvan. Kuuntelin hänen elämänsä tarinan. Sairastuttuaan hän oli masentunut ja valittanut lääkärilleen: ”Mitä hyötyä meistä kuolevista vanhuksista kenellekään on? Joutaisimme kuolla pois.” Rouva kertoi saamastaan vastauksesta, joka oli kantanut häntä sairausvuoteella: ”Te suoritatte yhteiskunnan tärkeintä tehtävää. Sillä te opetatte meille, mitä on lähimmäisen rakkaus.”
Ymmärsin vanhuksen viestin. Ne ihmiset, jotka tarvitsevat eniten muiden huolenpitoa, voivat pelkällä avuttomuudellaan nostaa yhteisöstämme esiin ominaisuudet, jotka ovat yhteiskunnan menestymisen kannalta arvokkaimpia. Yhteiskunta, joka rakentuu lähimmäisenrakkauden, myötätunnon ja ihmisarvon kunnioituksen periaatteille, kestää vaikeinakin aikoina.

Hyvässäkään taloudellisessa tilanteessa viranomaiset eivät voi yksin tuottaa kaikkea hyvinvointia. Hyvinvointi syntyy pohjimmiltaan ihmisten välisissä suhteissa, siellä missä hoivataan, rakastetaan ja välitetään – perheessä, suvussa, naapuristossa, seurakunnissa ja muissa verkostoissa. Me tarvitsemme toisiamme. Jokaisella on annettavaa. Ketään ei saa jättää.
Yhteisön tulevaisuus perustuu huolenpitoon lapsista ja nuorista mutta myös kiitollisuudelle sitä sukupolvea kohtaan, joka on hyvinvointimme

rakentanut. Se miten kohtelemme ikäihmisiä, on mallina lapsillemme ja nuorillemme. Kiittämättömyys ei tuo menestystä.
Haluan rakentaa Suomea, johon voit luottaa. Turvallisuus on yhteiskunnan ydintehtävä. Siitä on kaikissa oloissa huolehdittava. Suomi on selviytynyt vaikeista ajoista ahkeruudella, rehellisyydellä, työn ja yrittämisen arvostuksella, perheistä huolehtimalla ja yhteisvastuun periaatteella. Nämä kristillisestä maailmankuvasta perityt arvot luovat kestävän pohjan päätöksenteolle tänään ja tulevaisuudessa. Nämä ovat arvot, joihin voit luottaa.

Olen kiitollinen luottamuksesta, jonka varassa olen saanut jo 24 vuotta tehdä työtä kansanedustajana. Pyydän tukeasi, että ponnisteluni menestyvän Suomen ja lähimmäisten parhaaksi voisi jatkua. Sinun äänesi ratkaisee! Sinun ääntäsi tarvitaan!
Toivotan Sinulle aurinkoista kevättä ja siunattua tulevaisuutta!

Kotona Hämeessä 14.3.2019
Päivi

SUOMI JOHON VOIT LUOTTAA

Eduskuntavaalit 2019

Suomi on hyvä maa asua ja elää. Silti moni asia vaatii korjaamista ja uudistamista. Viime vuosien leikkaukset ovat osuneet etenkin lapsiperheisiin ja eläkeläisiin. Myös koulutuksesta on tingitty. Syntyvyys laskee, työttömien ja syrjäytyneiden määrä on korkea. Vanhustenhoito ei toimi ja lääkäriin joutuu jonottamaan.

Rakennamme Suomea lapsiystävälliseksi ja ikäihmisiä kunnioittavaksi. Tahdomme, että työnteko ja yrittäminen kannattaa aina. Huolehdimme ympäristöstä ja alueiden elinvoimaisuudesta. Rakennetaan Suomi, johon voit luottaa.

KRISTILLISDEMOKRAATIT ON RAKENTAVA VAIHTOEHTO

Kristillisdemokraatit rakentavat inhimillistä, oikeudenmukaista, perheystävällistä ja yritteliästä Suomea. Olemme ratkaisukeskeinen ja yhteistyökykyinen puolue.

Vaalimme kristillisiä arvoja ja hyviä suomalaisia perinteitä. Puolustamme ihmisten oikeutta mielipiteen-, sanan- ja uskonnonvapauteen. Ahkeruus, välittäminen ja lähimmäisyys ovat yhteiskuntamme voimavara.

LAPSIYSTÄVÄLLISEMPI YHTEISKUNTA

Perheet tietävät itse mikä on heille paras lastenhoitoratkaisu. Perhevapaisiin tarvitaan kiintiöiden sijaan lisää joustavuutta. Perhe-etuuksia on korotettava. Esitämme lapsilisään 1000 euron vauvarahaa kertakorvauksena helpottamaan lapsiperheiden arkea.

TYÖNTEKO KANNATTAMAAN!

Monimutkainen sosiaaliturva pitää uudistaa. KD:n kannustava perusturva tekee työnteon vastaanottamisesta aina kannattavaa ja korjaa nykyjärjestelmän sirpaleisuuden.

Työllisyyttä ja yrittäjyyttä tuetaan panostamalla koulukseen ja tutkimukseen.

VANHUSTENHOITO JA SOTE KUNTOON

Inhimillinen ja arvokas vanhustenhoito on yhteiskunnan kunniatehtävä. Esitämme 1000 uuden hoitajan palkkaamista vanhustenhoitoon, hoitajamitoitusten parantamista ja omaishoidon kehittämistä. Pienimpiä eläkkeitä tulee korottaa ja niiden verotusta keventää.

Sote-palvelujen uudistamisessa on kyse ihmisten arjen sujuvuudesta ja turvallisuudesta. Sairastuneen pitää päästä kohtuullisessa ajassa lääkäriin ja saada tarvitsemaansa hoitoa.

TURVALLISUUDESTA EI TINGITÄ

Turvallisuudesta huolehtiminen on yhteiskunnan perustehtävä. Esitämme 1000 uuden poliisin palkkaamista ja rangaistusten koventamista seksuaali- ja väkivaltarikoksissa.

Turvapaikkaprosessia on tehostettava. Rikoksiin syyllistyneiden karkotusprosessia on nopeutettava.

ENERGIAN JA RUUAN KOTIMAISUUS ON EKOTEKO

Ylikulutuksesta on siirryttävä kestävään kiertotalouteen ja vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Peltojen ja metsien hyvä hoito ja kestävä käyttö torjuu ilmastonmuutosta.

Koko Suomi on pidettävä asuttuna, hyvien yhteyksien ja palveluiden piirissä. Kotimainen ruuantuotanto on turvattava.

 

EDUSKUNTAVAALIT 2015

Lämmin kiitos luottamuksesta eduskuntavaaleissa 2015!

 

Kristillisdemokraattien eduskuntavaalikauden painopistealueet:

1.1. Parempaa perhepolitiikkaa

Tahdomme luoda perheystävällisen yhteiskunnan. Lähiyhteisöjen vahvistaminen edellyttää yhteistä tahtoa ja toisista välittämisen kulttuuria sekä aktiivista kansalaisyhteiskuntaa. Tahdomme suunnata palveluita perheiden tarpeisiin ja tukeen erityisesti kasvatustyössä. Perheillä tulee olla valinnanvapaus päättää, miten lastenhoidon tuet jaetaan vanhempien kesken.

1.2. Yrittämisellä Suomi nousuun

Pienet ja mikroyritykset tarvitsevat uusia keinoja kasvun vauhdittamiseksi. Yritystoiminnan syntymistä ja kehittymistä vauhditamme suuntaamalla innovaatio- ja rahoitustukea pk-yrityksiin. Työmarkkinoille on saatava nykyistä enemmän joustavuutta etenkin pienten yritysten työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi.

1.3. Julkinen talous remonttiin 

Valtion ja kuntien ylivelkaantuminen on lopetettava. Julkista taloutta tulee tehostaa ja verotuloja tuovaa yritystoimintaa edistää. Esitämme ratkaisuja, jotka parantavat julkisen talouden kestävyyttä ja ihmisten hyvinvointia.

1.4. Lähipalvelut on luotava uudelleen  

Keskeiset arjen peruspalvelut on toteutettava edelleen lähipalveluina. Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopistettä on siirrettävä ennaltaehkäisevään, kuntouttavaan ja oikea-aikaiseen hoitoon. Palveluiden on oltava helposti saavutettavissa ja niiden piiriin on päästävä nykyistä nopeammin. Perhehoitoa, kotihoitoa ja omaishoitoa on kehitettävä vastaamaan hoivapalvelujen kasvavaan tarpeeseen.

1.5. Lisää inhimillisyyttä vanhuuteen 

Inhimilliseen vanhuuteen kuuluu riittävä toimeentulo ja ikääntymisen vaiheeseen oikein mitoitettu apu. Tarvitaan lakisääteisiä määräyksiä riittävästä henkilöstömitoituksesta ikääntyneiden hoidossa ja toimintakykyyn nähden riittävistä tukipalveluista ja hoivan tasosta. Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen vanhuuteen ja riittävän ostovoimaiseen eläkkeeseen.

1.6. Turvallisempaan Suomeen

Suomen puolustuskyvyn turvaamiseksi on puolustusmäärärahoja korotettava. On taattava puolustusvoimien kyky uudistaa toimintakykyä ja hoitaa lakisääteiset tehtävät. Suomen ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kytkeytyvät toisiinsa. Suomessa tulee jatkaa kokonaisturvallisuuden kehittämistä yhteistoimin viranomaisten, yritysten, järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Sotilaallisesti liittoutumattomana maana Suomi tekee laajaa yhteistyötä rauhan turvaamiseksi Pohjoismaiden, YK:n, Naton ja EU:n kanssa.

1.7. EU:n liittovaltiokehitykselle “ei”, sisämarkkinoille “kyllä”

Haluamme kehittää Euroopan unionia jäsenvaltioiden yhteistyönä, joka edistää avointen sisämarkkinoiden kautta työllisyyttä ja hyvinvointia. Vastustamme EU:n kehittymistä yhä enemmän liittovaltioksi. Olennaiset muutokset EU:n perussopimuksiin tulee ennen niiden hyväksymistä alistaa kansanäänestykselle. Haluamme säilyttää jäsenvaltioiden päätäntävallan omista asioistaan, kuten budjetista ja verotuksesta. Yhteisiä kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjä on noudatettava. Emme hyväksy yhteisvastuun kasvattamista toisten jäsenmaiden veloista.

1.8. Kristilliset arvot perustana

Tarvitsemme välittämistä ja vastuun kantamista lähimmäisestä. Hyvinvoinnin lisäämiseksi tarvitsemme lisää yhteisöllisyyttä. Päävastuu elämänhallinnasta on ihmisillä itsellään. Kristilliset arvot edistävät oikeudenmukaisuutta, välittämistä ja huolenpitoa luonnosta. Oikeus turvalliseen elämään, ihmisoikeudet ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta perustuvat kristilliseen käsitykseen ihmisestä ja hänen vastuustaan yhteisön osana.

Tutustu koko vaaliohjelmaan: TÄÄLLÄ


Kristillisdemokraattinen arvotakuu

Kristillisdemokraatit ovat vastuullisia vaikuttajia. Haluamme tehdä kauaskantoisia päätöksiä, jotka rakentuvat vahvalle arvoperustalle