Blogi

RSS

Liikennekuolema on aina tragedia

 

Eilinen Rautavaaran traaginen liikenneturma vei äidin ja tämän kolmen lapsen hengen. Tutkinnan edetessä turmasta on avautunut järkyttäviä tietoja. Poliisi epäilee tahallisuutta, jolloin kyseessä olisi muidenkin matkustajien turvallisuuden vaarantanut perhesurma. Tämä muistuttaa meitä ennen kaikkea perheiden tukemisen välttämättömyydestä, mutta myös liikenneturvallisuuden parantamisen merkityksestä.

Liikenneturvallisuus on monen asian summa. Pystyäksemme vähentämään kuolonuhreja tulee kaikista niihin johtaneista syistä pystyä puhumaan avoimesti.

Vuonna 2013 liikenneonnettomuuksissa loukkaantui 6670 henkeä mikä oli yli 400 vähemmän kuin 2012. Samaan aikaan liikenteessä menehtyi 258 henkeä, mikä oli 4 henkeä enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2000 liikenteessä menehtyi lähes 450 henkeä, joten pitkällä aikavälillä liikennekuolemien määrä on laskenut vuosivaihtelusta huolimatta. Siitä huolimatta emme tule saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Jokainen ihmishengen menetys liikenteessä on liikaa.

Liikenneturvallisuuden parantamiseen tarvitaan monia erilaisia toimia, jotka edellyttävät yhteiskunnan resursseja myös talouden taantuman aikana. Teiden kunnosta tulee huolehtia. Poliisin liikenteenvalvonnan taso tulee säilyttää vähintään nykyisellään. Tärkeässä asemassa ovat myös sosiaali- ja terveyspalvelut.

Tilastojen mukaan vuonna 2012 noin 34 % liikennekuolemista johtui joko sairauskohtauksesta tai itsemurhasta. Näihin tapauksiin ei voida puuttua pelkästään poliisin liikennevalvontaa tehostamalla vaan tarvitaan laaja-alaista viranomaisyhteistyötä, jotta ongelmiin pystytään puuttumaan varhaisessa vaiheessa.

Rautavaaran eilistä liikenneturmaa tutkitaan henkirikoksena. Tragedian syyt avautuvat vähitellen tutkinnan edetessä. Jokainen perhesurma on liikaa. Tavoitteena tulee olla niiden estäminen ennalta tarjoamalla perheille riittävästi tukea jo ennen asioiden kriisiytymistä.

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti huhtikuussa toimista, joilla pyritään ehkäisemään perhe- ja lapsisurmia. Vireillä on useita lainsäädännön muutoshankkeita, joilla parannetaan viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Sosiaalihuoltolakiin on tulossa viranomaisille ja heihin rinnastettaville palvelutuottajille mahdollisuus ilmoittaa oma-aloitteisesti poliisille perustellusta epäilystä tai vakavasta huolenaiheesta koskien asiakasta tai läheisensä turvallisuutta. Lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuneen rikoksen havainneelle säädetään velvollisuus ilmoittaa suoraan poliisille. Perheen sisäisiin vakaviin ongelmiin puuttuminen on vaikeaa, mutta yhteiskunnan velvollisuus on tehdä voitavansa, jotta erityisesti lapsia voitaisiin suojella väkivallalta.

  

 

Avioliittolaki on nyt eduskunnan, ei hallituksen käsissä

 

Turun sanomien tämän päivän haastattelussa oli yhdistetty hallitusyhteistyötä koskeva kysymys virheellisesti kansalaisaloitteen käsittelyyn eduskunnassa. RKP:n  puheenjohtaja  Haglund reagoi tähän juttuun oudoksumalla sitä, että maan hallituksen toimintakyky asetetaan kyseenalaiseksi vain sen takia, että periaatteesta vastustetaan kansalaisten tekemää aloitetta.

Kataisen hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin, että hallitus ei tuo esitystä, jolla avioliittolain perusteet muutettaisiin. Tästä edelleen pidämme kiinni ja luonnollisesti luotamme, että myös muut hallituskumppanit pysyvät sopimuksessamme. Emme ole siis hallituksessa, joka tekisi lakiesityksen samaa sukupuolta olevien avioliitosta. Tämä periaate koskee koko hallituksen toimintakautta, tulipa kansalaisaloitteiden tai eduskunnan kautta millaisia tahansa vaatimuksia.

Haastattelussa ei sen sijaan ollut mitään puhetta kansalaisaloitteen käsittelystä eduskunnassa enkä sitä tässä edes spekuloinut. Eduskuntaryhmämme toki tekee työtä, jotta avioliittolaki säilyisi nykyisellään. Avioliittolain tulevaisuus on nyt eduskunnan, ei hallituksen käsissä. Eduskunnan ratkaisujen jälkeen arvioimme tilanteen uudestaan.

 Pidän tärkeänä sitä, että hallitus pysyy toimintakykyisenä viemään läpi kiireelliset rakenneuudistukset, joiden kärjessä ovat eläkeuudistuksen valmistelu ja soteuudistus. Hallituksen on keskityttävä Suomen talouden kannalta oleellisiin kysymyksiin. Toivon, että puheenjohtaja Haglund myös keskittäisi poliittisen tarmonsa näiden hankkeiden edistämiseen.

Päivi Räsänen

 

 

Uudistuksilla parannetaan säilöön otettujen ulkomaalaisten asemaa ja oikeusturvaa

 

Sisäministeriössä ja maahanmuuttohallinnossa olemme tämän hallituskauden aikana valmistelleet ja valtaosin jo toteuttaneetkin sarjan uudistuksia, joilla ulkomaalaisten säilössä pitoon liittyvät ongelmat ratkotaan. Tavoitteena on ollut, että ulkomaalaisia ei enää kapasiteettipulan vuoksi otettaisi säilöön poliisin tiloihin. Tästä Suomi on saanut kritiikkiä eri tahoilta. Lisäksi olemme kehittäneet säilöolosuhteita niin, että ne vastaavat lasten ja perheiden erityistarpeita.

Vierailin Joutsenon uudessa säilöönottoyksikössä äskettäin ja voin ilokseni todeta, että olemme edistyneet hienosti tavoitteessamme. Uusi vasta avattu yksikkö on suunniteltu erityisesti perheiden, alaikäisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien tarpeita silmälläpitäen ja se melkein kaksinkertaistaa säilökapasiteetin. Tämän uuden yksikön ansiosta säännöllistä tarvetta sijoittaa säilöön otettuja ulkomaalaisia poliisin tiloihin ei enää ole. Jos henkilö joudutaan poistamaan maasta, sen tulee tapahtua mahdollisimman inhimillisellä tavalla.

Alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönotto kielletään

Uusien ja modernien säilötilojen rinnalle on tulossa modernia lainsäädäntöä. Hallitus antoi hiljattain eduskunnalle esityksen ulkomaalaisten säilöönotosta. Esityksellä parannetaan haavoittuvassa asemassa olevien säilöön otettujen asemaa ja oikeusturvaa ja kehitetään säilöönottoyksikön toimintaa. Esitys kieltää hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönoton. Kaikkien alaikäisten säilöönotto poliisin tiloissa kielletään kokonaan.

Esitys menee lisäksi hallitusohjelmaa pidemmälle kieltäessään alle 15-vuotiaiden ilman huoltajaa olevien säilöönoton myös maasta poistamisen yhteydessä. 15 vuotta täyttäneiden säilöönotolle se asettaa näissä tilanteissa tiukat aikarajat (72 tuntia). Säilöönotto on näissäkin tapauksissa mahdollinen vain, mikäli maasta poistamista ei voida millään muilla keinoilla turvata.

Säilöönoton edellytyksiä on tarkoitus täsmentää yleisestikin ja saada ne vastaamaan EU:n vastaanottodirektiivin vaatimuksia. Esityksessä myös korostetaan vaihtoehtoisten turvaamistoimien ensisijaisuutta ja laajennetaan ilmoittautumisvelvoitteen käyttöä ensisijaisena vaihtoehtona säilöönotolle.

Säilöönoton vaihtoehtoja selvitetään

Säilöönoton muita vaihtoehtoja koskeva selvitystyö on käynnissä ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Selvityksen tavoitteena on laajaan kansainväliseen analyysiin perustuen tuoda esiin vaihtoehdot, joita Suomessa ei vielä käytetä, ja arvioida niiden soveltuvuus järjestelmäämme. Luulen, että tulevaisuudessakin meillä on tarvetta säilöönottoyksikölle, mutta pidän tärkeänä, että vaihtoehdot selvitetään perinpohjaisesti.

Näillä muutoksilla lainsäädäntömme on eurooppalaisittain tarkasteltuna tiukimmasta päästä, esimerkiksi Ruotsin vastaavaa lainsäädäntöä tiukempi. Uusien säilötilojen ja nyt esitettävän lainsäädäntöpaketin hyväksymisen jälkeen Suomi onkin maa, jonka järjestelmä kestää kriittisemmänkin tarkastelun.

 

Sisäministeri Päivi Räsänen

 

 

 

 

 

Ebola tulee pysäyttää epidemia-alueelle

 

Ebola-viruksen aiheuttamaan verenvuotokuumeeseen on WHO:n viimeisimmän raportin (15.10.) mukaan sairastunut jo noin 9000 ihmistä, joista noin 4500 on kuollut. Tautiin ei ole vielä rokotetta tai testattuja lääkkeitä. Viruksen nykyisen kannan saajien kuolleisuus on jopa 70%.

Yksittäisten ebola-potilaiden saapuminen Suomeen on epätodennäköistä mutta mahdollista. Tähän mahdollisuuteen on hyvin varauduttu ja suunnitelmat ebola-epäillyn eristämiseen ja hoitoon saattamiseen ovat valmiina. Osa länsimaista on aloittanut maahan saapuvien matkustajien ebola-seulonnat lentokentillä. Suomessa ei olla ryhtymässä tähän kalliiseen ja tehottomaan menetelmään, koska ebolan leviäminen Suomeen voidaan estää nyt tehokkaimmin panostamalla taudin torjuntaan Länsi-Afrikan epidemia-alueella. Suomen kehitysmäärärahoja onkin kohdistettu ebolan torjuntaan jo lähes 10 miljoonan euron edestä ja lisäksi valmistellaan merkittävän materiaalipaketin lähettämistä.

Ebola-viruksen torjunta on valaiseva esimerkki kehitysyhteistyön tarpeellisuudesta. On myös suomalaisten etu, että epidemioihin pystytään puuttumaan jo niiden syntysijoilla riittävällä terveydenhuollolla. Epidemia ei olisi muodostunut näin uhkaavaksi, jos Länsi-Afrikan maiden terveydenhuolto ja koulutus olisivat olleet paremmassa kunnossa. Tästä on otettava opiksi ja huolehdittava kehitysyhteistyön riittävästä rahoituksesta vaikeasta taloustilanteesta huolimatta.

Suomen etua ja kehitysmaiden etua ei todellisuudessa voi asettaa vastakkain siten kuten poliittisessa keskustelussa joskus populistisesti tehdään. Oikeanlainen panostus koulutukseen ja terveydenhoitoon köyhissä maissa lisää myös oman maamme turvallisuutta.

Kolumni julkaistu KD-lehdessä 23.10.2014.

 

Kannot raivattava turpeen tieltä

 

Olin nuorena tyttönä kesätöissä turvesuolla. Pojat ajoivat traktoria, me tytöt keräsimme kantoja ja viskelimme niitä traktorin kyytiin. Työ oli hikistä aurinkoisina kesäpäivinä aukealla suoalueella. Kannot oli kuitenkin raivattava pois, sillä ne tarttuivat ikävästi turvekoneisiin ja hidastivat turpeenkeruutyötä.

Esteitä on raivattu viime aikoina myös kotimaisessa energiapolitiikassa. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi viime viikolla, että turpeen ja metsähakkeen osalta tehdään ratkaisuja, jotka varmistavat niiden kilpailukyvyn suhteessa kivihiileen. Parhaillaan selvitetään, millä tavalla turpeen verotusta voidaan keventää ja metsähakkeen tukea nostaa.

Turve on kiistelty energialähde. Sen käytön vähentämistä on perusteltu erityisesti sen tuomilla ympäristöhaitoilla. Valtioneuvosto linjasi vuonna 2013 tekemässään energia- ja ilmastostrategiassa, että turpeen energiakäyttöä vähennetään siten, ettei turve korvaudu kivihiilellä. Turpeen verotuksen kiristäminen, kivihiilen maailmanmarkkinahinnan jyrkkä lasku ja päästöoikeuksien alhainen hinta ovat kuitenkin johtaneet kivihiilen käytön lisääntymiseen, aivan viime aikoja lukuun ottamatta. Myös metsähakkeen kilpailukyky on kärsinyt, sillä turpeen veroa korotettaessa metsähakkeen tukitasoa on täytynyt vastaavasti alentaa.

On hyvä, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kotimaisten energialähteiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Turve ja metsähake ovat kivihiiltä ympäristöystävällisempiä energialähteitä. Niiden käytön lisääminen vahvistaa huoltovarmuutta, tuottaa työpaikkoja Suomeen ja parantaa vaihtotasetta. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen tuotiin tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana erilaisia energiatuotteita yhteensä 6,3 miljardin euron edestä. Kotimaisten energialähteiden käytön lisääminen energiantuotannossa kasvattaisi Suomeen jäävän rahan osuutta.

Ydinvoimahankkeiden tilanne ja maailmanpoliittiset tapahtumat ovat käynnistäneet laajan keskustelun Suomen energiapolitiikan perustasta ja suunnasta. Energiaa tarvitaan Suomessa kylmien ja pimeiden talvien, pitkien välimatkojen ja energiaintensiivisen teollisuuden vuoksi paljon. Tiukka taloustilanne ajaa etsimään kustannustehokkaampia energiantuotannontapoja. EU:ssa on vuoteen 2020 asetettu tavoitteiksi päästöjen vähentäminen, uusiutuvan energian lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen.

Kristillisdemokraattien mielestä Suomen oman energiantuotannon tulee olla monipuolista, hajautettua, kilpailukykyistä ja mahdollisimman omavaraista. Ydinenergiahankkeet ovat lähivuosikymmeninä välttämätön osa tätä kokonaisuutta. Samalla tulee kehittää muun käyttämättömän energiapotentiaalin hyödyntämistä. Esimerkiksi meren aalloissa olevaa voimaa on hyödynnetty toistaiseksi vain vähän. Suomalaiset aaltovoimalainnovaatiot vaikuttavat kuitenkin lupaavilta. Vastaavien kotimaisten energiainnovaatioiden tukeminen on tärkeää, sillä niistä voi löytyä uusia avaimia talouden kasvulle.

Kasvun varaa on myös biokaasun hyödyntämisessä. Kotimaisella biokaasulla olisi mahdollista kattaa noin 20% liikenteemme energiantarpeesta. Biokaasu on kotimaista, uusiutuvaa ja ympäristöystävällistä energiaa, jonka käyttö parantaa maaseudun elinvoimaisuutta ja lisää työllisyyttä. Sitä voi tuottaa kaikesta eloperäisestä materiaalista, ja sen tuotannon sivutuotteet voidaan hyödyntää peltojen lannoituksessa.

Suuriin tuotantolaitoksiin keskittyvästä ajattelusta tulee siirtyä kohti hajautettua energiatuotantoa. Maatilojen, omakotitalojen ja muiden kiinteistöjen hajautettua energiantuotantoa tulee edistää purkamalla esteitä esimerkiksi jakeluverkkoihin pääsyn osalta ja etsimällä ratkaisuja pientuotannon käynnistämisen alkuvaiheen mittavien investointien toteuttamiseen.

Energian pientuotanto ei yksinään ole ratkaisu tulevaisuuden suureen energiantarpeeseen, eikä mikään yksittäinen uusiutuvan energian muoto pysty täyttämään energiantarvettamme. Niiden osuutta ei kuitenkaan pidä vähätellä. Energian hinnan noustessa on yhä tärkeämpää hyödyntää olemassa olevaa kotimaista energiapotentiaalia. Hajautettu energiantuotanto myös vähentää järjestelmän haavoittuvuutta.

Päivi Räsänen

sisäministeri (KD)

Kolumni julkaistu Hämeen Sanomissa.

Terrorismia torjutaan usealla rintamalla

 

Keskustelu Syyriaan ja Irakiin lähtevistä taistelijoista on käynyt syksyn aikana vilkkaana. Suomesta on poliisin tietojen mukaan lähtenyt tähän mennessä yli 40 henkilöä Syyrian ja Irakin taistelualueille. Kaikkiaan Euroopasta on arvioitu lähteneen taistelualueille joitakin tuhansia henkilöitä, lähinnä nuoria miehiä, eri syistä. Koska lähtemisen motiivit vaihtelevat, työtä tarvitaan monella rintamalla.

Terrorismin torjunnan näkökulmasta asiassa on kaksi puolta. Taistelijaksi lähtemiseen johtava radikalisoituminen on pyrittävä estämään, ja taistelualueelta Suomeen palaavien tilanne on selvitettävä. Radikalisoitumisen estämiseksi on käytettävä tasapainoisesti sekä lainsäädännöllisiä keinoja että rikosoikeudellisia prosesseja. Suojelupoliisilla on asiassa tärkeä rooli.

Terroristijärjestöt käyttävät sosiaalista mediaa hyväkseen

Sosiaalinen media ja internet ovat keskeisiä kanavia terroristijärjestöjen propagandan levittämisessä ja rekrytointitoimissa. Pidän tilannetta huolestuttavana, koska viranomaisten mahdollisuudet puuttua asiaan ovat rajalliset.

EU-tasolla asiaan pyritään puuttumaan yhteistyöllä. Hollannin aloitteesta joukko EU-maita, Suomi mukaan lukien, pyrkivät nyt entistä paremmin löytämään yhteisiä keinoja torjua netin laitonta käyttöä terroristisessa tarkoituksessa. Keskeisiä keinoja ovat tiedon jakaminen hyvistä käytännöistä, sekä mahdollisista yhteisistä lainsäädännöllisistä toimista sopiminen.

Laittoman taistelijan taistelualueella tekemä rikos on rikos myös Suomessa

Niiden taistelualueelta palaavien kohdalla, joita on syytä epäillä rikoksesta taistelualueella, on käynnistettävä esitutkinta. Kansainvälisissä sopimuksissa on määritelty laittomat taistelijat, joita ovat muun muassa palkkasotilaat ja selkeään sotilasjoukkoon kuulumattomat terroristit. Tällaisten henkilöiden taistelualueella tekemät väkivallanteot ovat Suomen lain mukaan rikoksia riippumatta siitä, missä rikokset on tehty. Esitutkinnassa noudatetaan oikeusvaltion periaatteita.

Terrorismia koskevat säännökset perustuvat kansainvälisiin velvoitteisiin. Suomen lain mukaan on rikos valmistella terrorismirikosta, johtaa terroristiryhmää, edistää terroristiryhmän toimintaa, kouluttaa ja värvätä terrorismirikokseen, sekä rahoittaa terroristijärjestöä. Eduskunta käsittelee parhaillaan esitystä, jossa kriminalisoitaisiin terrorismiin kouluttautuminen.

YK antoi muutama viikko sitten päätöslauselman terrorismin torjumisesta. Päätöslauselma edellyttää, että jäsenmaat kieltävät myös matkustamisen terroritekojen tekemiseksi, valmistelemiseksi tai terroristikoulutuksen antamiseksi tai saamiseksi. Tältä osin myös Suomessa saattaa olla tarve laajentaa kriminalisoinnin alaa terrorismiin liittyvässä lainsäädännössä entisestään. Oikeusministeriö ja sisäministeriö selvittävät parhaillaan YK:n päätöslauselman vaikutuksia Suomen lainsäädäntöön.

Matkustajarekisterien tiedot myös poliisin käyttöön

Eduskunnan käsittelyssä on lakiesitys, jolla poliisille annettaisiin oikeus hyödyntää matkustajarekisterien tietoja rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi. Tämä olisi merkittävä muutos, joka parantaisi poliisin mahdollisuuksia tunnistaa taistelualueelle lähteviä ja sieltä palaavia.

Vastaavan järjestelmän käyttöönotto on saatava vihdoin etenemään myös EU-tasolla. Kyse on niin sanotusta PNR-direktiivistä, jonka tarkoituksena on lentoyhtiöiden keräämien matkustajarekisteritietojen saattamisesta lainvalvontaviranomaisten käyttöön terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.

Oikeusvaltion periaatteet pätevät terrorismin torjunnassa

Terrorismin vastaista työtä tehdään usealla rintamalla muun muassa ministereiden, virkamiesten ja lainvalvontaviranomaisten toimesta. Työ on jatkuvaa, eikä ongelmaan ole näkyvissä helppoa ratkaisua. Kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu, sillä terroristijärjestöt eivät toiminnassaan ja rekrytoinnissaan katso valtioiden rajoja.

Terrorismin tavoitteena on kontrolloida yhteiskuntaa pelon avulla. Meidän tavoitteenamme on taata ihmisten turvallisuus ja yhteiskuntarauha torjumalla terrorismia tehokkaasti oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Humanitaarisen maahanmuuton voimavarat suunnattava oikein

 

Pakolaisavun hiljattaisessa kannanotossa pelätään ilman laillista lupaa maassamme oleskelevien ulkomaalaisten lisääntyvän voimakkaasti, kun vapaaehtoisen paluun hankkeeseen liittyvät lakimuutokset tulevat voimaan. Vapaaehtoisen paluun kannusteet tukevat paluuta, ja siksi on epätodennäköistä että lakien voimaantulo merkittävästi lisää laitonta oleskelua. Valtioneuvosto ryhtyy kuitenkin tarvittaviin lainsäädännöllisiin tai muihin toimiin tilanteen korjaamiseksi, mikäli laittomasti maassa oleskelevien määrä esityksen toteutumisen myötä merkittävästi kasvaa.

Humanitaarisen maahanmuuton voimavarat tulee osoittaa heille, jotka ovat avun ja turvan tarpeessa, esimerkiksi vahvistamalla kiintiöpakolaisjärjestelmää, sen sijaan että asutamme vastaanottokeskuksiin henkilöitä, jotka voivat turvallisesti palata kotimaahansa.

Viime vuonna korkein hallinto-oikeus teki päätöksen, että voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan henkilöille, joita ei ole onnistuttu poistamaan maasta, on annettava tilapäinen oleskelulupa. Tilapäisestä oleskeluluvasta seuraa parin vuoden päästä käytännössä jatkuva oleskelulupa, joka johtaa pysyvään oleskeluun. Maasta poistamispäätöksen saanut henkilö, jolla ei ole lakiin tai kansainvälisiin sopimuksiin pohjautuvaa perustetta jäädä Suomeen, voi käytännössä itse tehdä päätöksen maahan jäämisestään, mikäli hän tulee tietystä maasta ja vastustaa paluutaan kotimaahansa, esimerkiksi kieltäytymällä ottamasta vastaan matkustusasiakirjoja tai pyytämästä niitä oman maansa edustustosta. Tämän seurauksena hän on myös oikeutettu vastaanottokeskuspalveluihin. Kyse on siis henkilöstä, jonka kohdalla on todettu, että turvapaikan tarvetta ei ole, hänen paluunsa kotimaahan olisi turvallista ja paluu olisi järjestettävissä.

On merkkejä siitä, että ulkomaalaislain porsaanreiästä on muodostumassa ei-toivottu vetotekijä maahamme. Päätöksen jälkeen myönnettyjen tilapäisten oleskelulupien määrä on kymmenkertaistunut. Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa on tällainen järjestelmä. Vapaan liikkuvuuden Schengen alueella Suomella on myös erityinen vastuu siitä, että pystymme poistamaan maastamme esimerkiksi vakaviin rikoksiin syyllistyneen, yleistä järjestystä vaarantavan henkilön.

Pääsääntöisesti henkilöt, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen eivätkä lähde omaehtoisesti maasta, poistetaan maasta. Ongelmana on 4-5 maata, jotka eivät suostu ottamaan vastaan henkilöitä, jotka eivät itse tee yhteistyötä palaamisekseen. Ongelmallisten maiden kanssa on pyritty neuvottelemaan yhteistyöstä palautusten toteuttamiseksi.

Tilanne on ongelmallinen myös kansainvälistä suojelua hakevien, eri maista tulevien henkilöiden keskinäisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta, kun jostain maasta tuleva samassa asemassa oleva saa jäädä ja toisesta ei. Viranomaisen suorittama perusteellinen turvapaikkatutkinta on turhaa, mikäli henkilö voi lopulta itse päättää, jääkö hän maahan ja vastaanottopalvelujen piiriin.

Vapaaehtoisen paluun lakihankkeeseen sisältyy ehdotus, jonka mukaan tilapäistä oleskelulupaa ei myönnettäisi, jos henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus palata kotimaahansa. Myös oikeus vastaanottokeskuspalveluihin lakkaisi. Tilapäinen oleskelulupa myönnettäisiin kuitenkin edelleen, mikäli paluu ei olisi itsestä riippumattomista syistä mahdollista. Henkilöltä edellytettäisiin myötävaikuttamista palauttamiseensa.

 

Päivi Räsänen

 

 

 

 

Humalajuominen tulee kalliiksi

 

Alkoholin kulutus tulee suomalaisille kalliiksi. Tämä ei johdu alkoholiveron korottamisesta ja sen myötä korottuneesta pullon hinnasta. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi alkoholin ongelmakäyttö aiheuttaa suomalaisille vuosittain 1,3 miljardin euron välittömät kustannukset, jotka koituvat myös niiden maksettaviksi, jotka eivät itse käytä alkoholia. Kustannuksista yli kolmannes aiheutuu järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta. Jos alkoholihaittoja ei olisi, tuhansien poliisien, tuomarien ja terveydenhuollon ammattilaisten työpanos voitaisiin suunnata muualle. Alkoholin aiheuttamat kokonaiskustannukset nousevat viiteen tai jopa kuuteen miljardiin euroon vuodessa kun huomioidaan alkoholisairauksien ja -tapaturmien vuoksi aiheutuvat terveydenhoitokulut, tuotannonmenetys ja menetetyt työvuodet. Liiallinen alkoholinkäyttö on suomalaisten työikäisten tavallisin kuolinsyy ja merkittävin tekijä työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla. Alkoholin kulutusta vähentämällä voitaisiin siis sekä parantaa suomalaisten elämänlaatua että saavuttaa merkittäviä säästöjä ilman palveluiden heikentämistä.

Alkoholinkulutusta voidaan vähentää lainsäädännön keinoin korottamalla hintaa verotuksen kautta, rajoittamalla saatavuutta, säätelemällä aukioloaikoja sekä rajoittamalla mainontaa. Kaikkia näitä keinoja tarvitaan alkoholihaittojen hillitsemiseen ja julkisia palveluita vaivaavien resurssiongelmien ratkaisuun. Niitä kuitenkin usein kritisoidaan siksi, että niiden myötä suomalaiset vain siirtyvät hakemaan juomansa Virosta. Juominen siis jatkuu samaan malliin, mutta verohyöty jää saamatta.

Tämä huoli on toisaalta perusteltu. Keinot hillitä Viroon suuntautuvaa viinarallia ovat rajalliset, koska valmisteverotuslain mukaan matkustaja saa tuoda toisesta EU-maasta verovapaasti alkoholia omaan käyttöönsä ja itse kuljettaen rajoittamattomasti. Tullilla on kuitenkin muita tehokkaaksi osoittautuneita keinoja vähentää alkoholin matkustajatuontia.

Matkustajien ulkomailta tuoman alkoholin määrä on laskenut ensimmäistä kertaa vuosiin Tullin otettua heinäkuun alussa käyttöön matkustajatuonnin oman käytön ohjerajat. Ohjetasot ovat olleet voimassa EU:ssa jo vuodesta 1993. Ohjetasot eivät ole varsinaisia rajoituksia, mutta ohjerajat ylittävän määrän käytöstä matkustajan tulee tehdä selvitys. Jo tämä selvitysvelvollisuus on Tullin mukaan vähentänyt alkoholin tuontia.

Lokakuun kahden ensimmäisen viikon aikana Tulli valvoo matkustajatuontia tehostetusti yhdistettynä Omaan käyttöön! –verkkokampanjaan, jonka avulla matkustajille selkeytetään, missä laillisen alkoholin matkustajatuonnin rajat kulkevat. Kampanja toteutetaan valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön vetämänä yhteistyössä Tullin, Poliisin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja oikeusministeriön kanssa.

Alkoholilainsäädäntö ja matkustajatuonnin valvominen ovat nopeita keinoja vaikuttaa alkoholin käyttöön. Asenteiden muuttaminen on niitäkin tärkeämpää, mutta se tapahtuu hitaasti ja on vaikeinta ja hitainta siellä, missä alkoholista aiheutuu eniten ongelmia.

Päivi Räsänen

sisäministeri (kd)

Kolumni julkaistu Ilkassa.

Lapset ja nuoret ovat kansakuntamme tärkein pääoma

 

Lapsiasiavaltuutettu on arvioinut julkaisussaan Eriarvoistuva lapsuus (2014:3) Suomen nuorison hyvinvointia laajan tilastoaineiston avulla. Hyvinvointi on määritelty perustuen YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Kansainvälisesti vertaillen Suomen lasten hyvinvoinnin vahvuuksiksi nousevat materiaalinen elintaso, pienten lasten terveys sekä oppimistulokset.

Tilastojen valossa enemmistö lapsista ja nuorista voi hyvin. Yhdeksän lasta kymmenestä on tyytyväinen elämäänsä ja yhä useampi yläkoululainen kertoo pitävänsä koulusta. V. 2012 pienituloisiin perheisiin kuuluvien lasten

määrä laski ensimmäisen kerran alle 10 % sitten vuoden 2000. Positiivista on myös se, että nuorten humalajuominen on viime vuosina vähentynyt. Julkaisun mukaan hyvinvointi Suomessa kuitenkin eriarvoistuu. Enemmistö nuorista voi hyvin, mutta pienellä osalla ongelmat helposti kärjistyvät. Tästä kertoo esimerkiksi se, että Suomessa alle 18-vuotiaiden poikien itsemurhaluvut ovat OECD-maiden korkeimpia. Hätkähdyttävää on, että yläkouluikäisistä ja vanhemmista tytöistä jopa 20–30 % kertoo joutuneensa seksuaalisen väkivallan kohteeksi.

Julkaisussa todetaan, että perheille suunnatuissa palveluissa ei ole kyetty vastaamaan ajoissa perheiden pahoinvointiin. Hallituksen rakenneuudistuksen keskeinen tavoite onkin juuri peruspalvelujen vahvistaminen ja painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin ja oikea-aikaisiin palveluihin. Eri päätösten lapsivaikutukset tulisi osata arvioida ennakkoon nykyistä paremmin. Ensisijaisesti lasten hyvinvointia eivät ratkaise kuitenkaan palvelut, vaan pysyvät ihmissuhteet. Hyvinvoivat lapset ja nuoret ovat kansakuntamme tärkein pääoma.

Päivi Räsänen

julkaistu kolumnina KD-lehdessä 25.9.2014

 

Välikysymys moittii rakenneuudistuksia

 

Hallitus on ensimmäistä kertaa virkamiesmuistiin saanut vastattavakseen välikysymyksen sisäisestä turvallisuudesta. Perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jari Lindström vaati budjettiriihen jälkeen hallitukselta rakenneuudistuksia ja vain viikko myöhemmin samainen eduskuntaryhmä moittii välikysymyksessään juuri kaikkein onnistuneimpia rakenneuudistuksia. Pitää muistaa, millaisista synnytyskivuista rakenneuudistukset ovat muilla hallinnonaloilla kärsineet.

Välikysymyksen ajankohtaa on syytä ihmetellä. Huolimatta siitä, että tällä kaudella hallitus on jo päättänyt seitsemän miljardin euron sopeutustoimista valtiontalouteen, poliisien määrä on pidetty vakaalla 7500 poliisin tasolla ja poliisin määrärahoihin tulee ensi vuodelle jopa hienoinen korotus.

Poliisin toiminnalliset tunnusluvut osoittavat, että rakenneuudistus etenee asetettujen tavoitteiden suuntaisesti, korkea operatiivisen poliisitoiminnan taso turvaten. Toimipisteverkko on säilytetty kattavana ja hälytyspartioita on sijoitettu myös harvaan asutetuille alueille.

Välikysymyksen maalaamat uhkakuvat poliisikadosta eivät saa tukea tilastoista. Poliisin vasteajat ovat jopa lyhentyneet pienemmillä paikkakunnilla. Liikennevalvonta on tehostunut.

Välikysymyksessä moitittu suomalainen hätäkeskustoiminta on palkittu viime ja tänä vuonna Euroopan parhaana järjestelmänä. Hätäkeskusuudistuksen myötä hätäilmoitusten vastausajat ovat lyhentyneet niin, että 95 % hätäpuheluista vastataan alle 10 sekunnissa.  Ennen uudistusta vastaava luku oli 77 %

Kaikki indikaattorit kertovat sisäisen turvallisuuden säilyneen vakaalla, hyvällä tasolla. Vastuullista politiikkaa on se, ettei kansalaisten turvallisuudentunnetta horjuteta totuudenvastaisilla väittämillä.

Kolumni julkaistu Kd-lehdessä  11.9.2014.