Päivi Räsänen esittää vanhustenhoidon tason parantamista, omaishoidon tuen verovapautta ja opintotuen tulorajojen nostamista

Tiedote

7.10.2021

Päivi Räsänen esittää vanhustenhoidon tason parantamista, omaishoidon tuen verovapautta ja opintotuen tulorajojen nostamista

Kansanedustaja Päivi Räsänen on jättänyt talousarvioaloitteita, jotka sisältyvät KD:n vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2022. Räsäsen aloitteiden painopisteinä ovat vanhustenhoito ja saattohoidon kehittäminen, omaishoidon tuen verovapaus ja opintotuen tulorajojen nostaminen. Aloitteiden suurimmat määrärahojen lisäysesitykset koskevat vanhustenhoidon tason parantamista ja saattohoidon kehittämistä (50 000 000 euroa) ja omaishoidon tuen verovapautta (65 000 000 euroa).

Vanhustenhoidon tilanne on viime vuosina heikentynyt merkittävästi. Vanhustenhoidossa on tällä hetkellä pahoja puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa, erityisesti hoitohenkilökunnan liian pienestä määrästä johtuen. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeista ja suosituksista huolimatta osaavan saattohoidon saatavuus on Suomessa edelleen sattumanvaraista, eikä oikeutta osaavaan ja laadukkaaseen saattohoitoon pystytä takaamaan kaikille. Saattohoidon riittävä ja yhdenvertainen toteutuminen edellyttää, että se on tarvittaessa kaikkien ihmisten saatavilla riippumatta asuinpaikasta tai sairaudesta.

Sitovaan 0,7:n hoitajamitoitukseen siirrytään asteittain ja sitä sovelletaan täysimääräisesti huhtikuuta 2023 alkaen. Nykyinen aikataulu on aivan liian hidas riittämättömän vanhustenhoidon heikentyneen tilan korjaamiseksi. Mitoituksen nostamiseen vaikuttaa eniten käytettävissä olevat resurssit. Vanhustenhoitoon tulee osoittaa riittävästi resursseja hoitajamitoituksen saavuttamiseen ja sitä kautta vanhustenhoidon tason välittömään parantamiseen.

Omaishoito on yhteiskunnallisesti taloudellisin ja usein sekä hoidettavalle että hoitajalle inhimillisin ja paras hoitomuoto. Hoitajalle maksettava vähimmäispalkkio on tällä hetkellä alhainen eikä vastaa työn vaativuutta. Palkkion alhaisuus on joissakin tilanteissa jopa este omaishoidon toteuttamiselle, sillä palkkio ei riitä perustoimeentuloon. Omaishoidon tuen verovapaus helpottaisi merkittävästi omaishoitajan ja -hoidettavan toimeentuloa, ja toisi omaishoidon useamman ulottuville. Päivi Räsänen esittää omaishoidon tuen säätämistä verovapaaksi etuudeksi.

Opiskelijoiden tilannetta on parannettava. Räsänen esittää, että opintotuen tulorajoja korotetaan 50 prosentilla ja muutoksesta tehdään pysyvä. Uudistus lisäisi opintorahamenoja hallituksen esitystä enemmän mutta vahvistaisi samalla opiskelijoiden taloudellista asemaa ja lisäisi julkisia tuloja.

Muut KD eduskuntaryhmän aloitteet koskevat muun muassa poliisin toimintakyvyn parantamista ja poliisien määrän lisäämistä (10 000 000 euroa), terveydenhuollon tason parantamista ja hoitovelan purkua (500 000 000 euroa) keliakiakorvauksen palauttamista (15 000 000 euroa) ja lapsilisän tasokorotusta (115 000 000 euroa).

Poliisi on jo pitkään toiminut kroonisessa rahoitusvajeessa. Määrärahojen puuttumista on paikattu lisätalousarvioilla ja siirtyvillä erillä. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä näkee, että poliisin määrärahoja pitää korottaa pitkäjänteisesti, jotta poliisin toimintakykyä voidaan parantaa ja poliisimäärää nostaa nykyisestä.

Hoitoalan työvoimakadon paheneminen on estettävä nyt, eikä hoitojonojen purkaminen voi odottaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanoa tai koronatoimien päättymistä. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos tekijöitä saadaan lisää ja nykyisin hoitoalalla työskentelevien työkuormaa pystytään keventämään. Tarvitaan korvamerkitty lisärahoitus kuntien valtionosuuksiin terveydenhuollon tason parantamiseen ja hoitovelan purkuun.

 

Hämeen vaalipiirin kansanedustajilta yhteisiä talousarvioaloitteita

Päivi Räsänen on lisäksi tehnyt yhdessä muiden hämäläisten kansanedustajien kanssa 17 yhteistä alueellista talousarvioaloitetta. Ensimmäisenä allekirjoittajana edustaja Räsänen on Kanta-Hämeen aloitteissa, jotka koskevat nuorten yrittäjyyskasvatuksen lisäämistä ja nuorten yritysten starttipolku –palvelun kehittämistä Kanta-Hämeeseen ( 350 000 euroa) sekä pohjavesien suojelutoimenpiteiden ja tarvittavien liittymäjärjestelyjen tekemistä Forssassa valtatiellä 10 (1 000 000 euroa).

Kanta-Hämeessä on tarve maakunnan elinvoiman lisäämiseen parantamalla maakunnan yritysdynamiikkaa. Alueelle pitää luoda yrittäjyyskasvatuksen viitekehys ja nuorten yrityksen starttipolku. Edustaja Räsäsen pohjavesiä koskeva aloite parantaa koko Forssan seudun vedensaannin toimintavarmuutta, vähentää vedenhankinnan riskejä sekä edistää alueella sijaitsevan valtakunnallisesti merkittävän elintarviketeollisuuden säilymistä ja edelleen kehittymistä. Lisäksi hanke tuottaa liikenneturvallisuushyötyjä.

Valtion ensi vuoden budjettiehdotukseen tehtävien talousarvioaloitteiden viimeinen jättöpäivä on 8.10. Yhteensä KD eduskuntaryhmä on tehnyt 15 talousarvioaloitetta.

Lisätietoja:

Päivi Räsänen

050 511 3065