Katsaus puoluevaltuustolle 9.5.2015

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät puoluevaltuuston jäsenet,

rakkaat ystävät,

 

Kiitän lämpimästi teitä jokaista ja teidän kauttanne puolueväkeämme ponnistuksistanne vaalityössä. Emme saavuttaneet asettamaamme tavoitetta, mutta tiedän, että piireissä ja osastoissa työtä tehtiin kovasti ja saimme eduskuntaryhmäämme tehokkaan ja innostuneen viisikon, joka tarvitsee teidän tukeanne tulevassa työssään.

On tärkeää muistaa ja tunnustaa, että olipa ehdokas kuinka tunnettu, kokenut ja taitava tekijä politiikassa, toisia edustamaan pääsee vain puolueväen yhteisillä ponnisteluilla.

Vaikeina aikoina joudutaan tekemään valintoja. Juuri silloin korostuu, mitkä ovat ne arvot, joiden pohjalle kukin tahtoo yhteiskuntaa rakentaa. Kristillisdemokraatit rakentavat rohkeasti Suomea, joka on ”sosiaalisesti oikeudenmukainen, turvallinen, perheystävällinen, yritteliäs, innovatiivinen, kilpailukykyinen ja taloudellisesti menestyvä, yhteisöllinen, kestäville kristillisille arvoille rakentuva lähimmäisyhteiskunta”.

Tältä pohjalta olisimme mielellämme olleet mukana hallituksessa vastuuta kantamassa. Mutta kansan vaaleissa ilmaisema tahto oli toinen ja vaalitappion myötä näyttää selvältä, että jäämme ilman hallituspaikkaa tällä vaalikaudella. Hallitustunnustelija Juha Sipilän kutsu hallitusneuvotteluihin ei ainakaan ensivaiheessa nyt kohdistunut meihin, vaikka poliittisten tavoitteiden puolesta olisimme hyvin tähän kokoonpanoon sopineet.

Omalta osaltamme voimme todeta, että kulunut vaikea kausi hallituksessa testasi puolueemme hallituskunnon ja se voitiin todeta riittäväksi. Saavutimme monissa neuvotteluissa hyviä tuloksia ja pääsimme vaikuttamaan kaikkeen päätöksentekoon ensin yhtenä kuudesta ja lopulta yhtenä neljästä hallituspuolueesta. Veimme kunnialla loppuun ne vastuut, jotka meille uskottiin hallituspuolueena, kiitos eduskuntaryhmälle, kiitos puoluevaltuustolle ja puolueväelle vahvasta tuesta vaikean hallitustaipaleen aikana! Luotan siihen, että tämä kantaa hedelmää tuleville vuosille – olemme luotettava yhteistyökumppani. Olemme vastuuta kantava ja yhteistyökykyinen puolue.

Oppositioasema vaikeana aikana ei ole meille mikään tavoite, mutta vaikuttaminen jatkuu oppositiossa. Hallituskokemus antaa uutta puhtia ja terävyyttä oppositiopolitiikkaamme. Suren sitä, että menetimme eduskuntaryhmästämme neljä erinomaisen tarmokasta, osaavaa ja vastuullista edustajaa. Samalla kuitenkin saimme kolme uutta upeaa edustajaa. Uudistunut eduskuntaryhmä tuo uutta virtaa ja näkökulmaa toimintaamme.

On syytä muistaa, että oppositioasemasta on myös hyötyä. Oppositiossa meidän on mahdollisuus lisätä kannatusta ja siltä pohjalta työskennellä vaalivoiton varmistamiseksi neljän vuoden päästä. Nyt on kasvun aika, ideologian, oman aatteen ja poliittisten tavoitteiden kirkastamisen aika. Meillä on takanamme neljä vuotta vastuun aikaa, nyt eteemme aukeaa neljä vuotta kasvun aikaa.

Oppositiossa KD on aina toiminut rakentavasti ja vastuullisesti. Olemme esittäneet aitoja, toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Tästä syystä meillä on myös lukuisia kokemuksia siitä, että olemme saaneet edistettyä ajamiamme asioita myös oppositiosta käsin. Neljän hallitusvuoden aikana puolueemme toimijoille on kertynyt valtavasti yleispoliittista osaamista, joka on edelleen hyödynnettävissämme. Tuemme hallitusta silloin, kun siihen on aihetta ja mielestämme väärien valintojen edessä tulemme tarjoamaan omat vaihtoehtoiset ratkaisumme.

Hyvät ystävät,

Maallamme on ankarat näkymät edessään. Valtionvarainministeriön arvion mukaan julkisen talouden sopeutustarve on useita miljardeja. Uudella hallituksella on siis mittava urakka edessään. Kaavailtu hallituspohja, jossa on Keskustan lisäksi mukana Perussuomalaiset ja Kokoomus, antaa mahdollisuuksia talouden tasapainottamiseen ja yrittäjyyden edistämiseen. Uudelta hallitukselta tulee odottaa kaikilla hallinnonaloilla nopeasti käyntiin saatettavia rakenneuudistuksia, joilla karsitaan toimintojen päällekkäisyyksiä ja hallintoa sekä järkeistetään toimintoja.  Tarvittavat toimet ovat välttämättömiä mutta sitäkin vaikeampia. Toivon sydämestäni menestystä tälle työlle. Toivon, että hallitustunnustelija Sipilä saa kolmipyöräisensä pian vauhtiin. Apupyörät olisivat tuoneet kulkuun vakautta. Nyt jokainen kaavailtu hallituspuolue on vaa’ankieliasemassa ja nähtäväksi jää, pysyvätkö kaikki pyörät mukana kuoppaisella tiellä.

Vaikuttavat rakenteelliset uudistukset tulee saada käyntiin hallituskauden alkupuolella. Rakenneuudistuksista tärkein on sote-uudistus, joka oikein toteutettuna hillitsee kustannusten nousutahtia merkittävästi. Mikäli uudistusta työstetään parlamentaarisessa ryhmässä, myös KD on siinä mukana. Olemme avoimia pohtimaan erilaisia malleja. Keskeistä on, että mallin tulee aidosti vähentää hallinnollisia kuluja ja yksinkertaistaa hallinnollisia rakenteita. Palvelut tulee myös järjestää nykyisiä kuntia suuremmissa yksiköissä (esim. kuntayhtymissä), joissa integroidaan perusterveydenhoito, erikoissairaanhoito ja sosiaalitoimen palvelut. Uudistus tulee ulottaa toiminnan sisältöihin niin, että ennaltaehkäiseviin, oikea-aikaisiin ja kevyisiin palveluihin sekä lähipalveluihin panostetaan, päällekkäisyydet poistetaan ja hoitoketjut korjataan sujuviksi.

Hyvät kuulijat,

Hallitustunnustelija Juha Sipilän pyrkimys saada aikaiseksi yhteiskuntasopimus oli hyödyllinen harjoitus, joka osoitti, että maan talouden tasapainottamiseen tarvitaan kaikkia toimijoita. Valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä. On valitettavaa, että työmarkkinajärjestöt eivät päässeet yhteisymmärrykseen keinoista, joilla olisi merkittävästi voitu parantaa Suomen kilpailukykyä ja vähentää sopeutustarvetta. Nyt olisi tarvittu yhteen hiileen puhaltamista kaikilta osapuolilta.

Päättäjiltä vaaditaan rohkeutta ja päätöksentekokykyä. Talouden tasapainottamiseen tarvitaan sekä kasvua että menojen hillitsemistä. Työllisyysasteen nostaminen vaatii yrittäjyyden edellytysten parantamista, byrokratian ja työn vastaanottamista estävien kannustinloukkujen purkamista, lisää joustoa työmarkkinoille, maltillisen palkkaratkaisun sekä oikein kohdennettuja julkisia investointeja. Kestävällä pohjalla oleva talous mahdollistaa hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen tulevaisuudessa.

Kasvuun tarvitaan myös laadukasta ja tavoitteellista väestö- ja perhepolitiikkaa. Syntyvien ikäluokkien pienuus pitkällä aikavälillä on osaltaan johtanut kestävyysvajeeseen. Tulevan hallituksen tulee poistaa niitä perhepoliittisia esteitä, joiden takia vanhempien toiveet lapsiluvusta eivät toteudu käytännössä. Perhepoliittisten keinojen tulee olla etusijalla väestörakenteen korjaamisessa.

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, jonka hyvinvointi vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Maksamme laiminlyödyn perhepolitiikan seurauksia korkeina sosiaali- ja terveysmenoina. Perheiden hyvinvoinnin parantaminen on keskeisimpiä poliittisia tavoitteitamme.

Kaavaillun hallituspohjan on arvioitu edustavan perinteisiä kodin, uskonnon ja isänmaan arvoja. Niille annamme täyden tukemme. Toivon, että hallitus myös käytännössä osoittaisi arvonsa esimerkiksi perhepolitiikassa ja arvioisi uudelleen viime eduskunnassa kansalaisaloitteen pohjalta päätetyn avioliittolain muutoksen.

Lapsen oikeutta isään ja äitiin ei tule kyseenalaistaa eikä avioliiton asemaa heikentää. Lapsivaikutusten arviointi tulisi toteuttaa kaikessa lapsiin vaikuttavassa päätöksenteossa. Erityisen vahingollista on, että arviota ei tehty avioliittolain muutoksessa. Toivottavasti tuleva hallitus ottaa arvioinnin käyttöön.

Hyvät kuulijat,

Vaalikauden haasteena on turvata kansalaisten osallisuus, turvallisuus ja hyvinvointi yhä niukkenevilla resursseilla. Kristillisdemokraatit korostavat, että erityisesti on pidettävä huolta heikoimmassa asemassa olevista ja puolustuskyvyttömistä. Köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä tulee vähentää. Syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi erityishuomio on kiinnitettävä lapsiköyhyyden vähentämiseen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Nuorten kasvava syrjäytyminen asumisesta, koulutuksesta ja työelämästä tulee pysäyttää.

Hallitusneuvottelut aloittavat puolueet ovat rintarinnan puhuneet kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta. Tämä tehtävä on kuluneella hallituskaudella osoittautunut hyvin vaikeaksi. Kun Kuntaliitolta on pyydetty listausta, mistä velvoitteista kunnat olisivat halukkaita luopumaan, ei ole saatu vastauksena yhtään ehdotusta. Tämä on ymmärrettävää. Merkittävä osa kuntien velvoitteista takaa heikoimmassa asemassa olevien elintärkeitä oikeuksia ja palveluja. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa vaikeavammaisten oikeus henkilökohtaiseen avustajaan tai kyyteihin. Toivon, että strategisessa hallitusohjelmassa annetaan selkeä vastaus siihen, aikooko Sipilän hallitus puuttua nimenomaan näihin velvoitteisiin? Tarkoittaako kuntien velvoitteiden karsiminen ja normien purku joidenkin ihmisten jättämistä heitteille?

Myös Kristillisdemokraatit ovat valmiita käymään velvoitteita ja normeja kriittisesti läpi sekä pohtimaan uusia ratkaisuja niiden purkamiseksi. Jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus ja yhtäläinen, korvaamaton arvo merkitsee meille kuitenkin luovuttamatonta vakaumusta, että avuntarvitsijaa ei voi jättää ilman apua.

Arvoisat kristillisdemokraatit,

Seuraava suuri haasteemme ovat vuoden 2017 huhtikuussa järjestettävät kuntavaalit. Niissä menestymisen ratkaisee ehdokasasettelu. Nyt on aika aloittaa ehdokkaiden rekrytointi. On ollut ilo kuulla, että monessa kunnassa ollaan jo keväällä tai loppukesästä kokoontumassa kuntavaalien ehdokashankintaa pohtimaan. Kannustan ja rohkaisen jokaista paikallisosastoa tähän, sillä ajoissa aloitettu rekrytointi helpottaa kampanjatyötä merkittävästi.