Ympäristöviranomaisten yhteistoimintaa tehostettava

Talvivaara on murheellinen tarina. Nyt on keskitettävä kaikki tarmo ympäristövahinkojen torjuntaan, mutta tapahtumasta on syytä ottaa oppia vastaisen varalle. Sisäministeriön hallinnonalat ovat antaneet virka-apua Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon aiheuttaman ympäristökatastrofin torjunnassa. Lainsäädännön mukaan tilannetta johtavat ympäristöviranomaiset ELY-keskuksesta käsin, mutta pelastuslaitos osallistuu toimintaan ympäristöviranomaisen tekemän virka-apupyynnön perusteella. Paikalla on kuusi pelastuslaitoksen venettä ja myös teknistä apua on annettu. Pelastuslaitoksen vedenalainen kamera on ollut käytössä. Lisäksi pelastuslaitos välitti virka-apupyynnön puolustusvoimille. Oulun poliisin talousrikosyksikkö on alkanut tutkia Talvivaaran kaivoksen jätevesialtaan vuotoa. Esitutkinnassa pyritään selvittämään vuodon syyt sekä ympäristölle koituneet vahingot. Rikosnimikkeenä on ympäristön turmeleminen, mutta nimike voi muuttua esitutkinnan edetessä.

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuotaminen on tuonut esiin puutteita ELY-keskusten yhteistyömallissa. Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Kainuun ELY-keskuksen resurssit ovat joutuneet äärimmäiselle rasitukselle. Kiireellisen ympäristöhaittojen minimointiin tähtäävän toiminnan rinnalla Kainuun ELY-keskuksen resursseja on sitonut mediakyselyihin vastaaminen. ELY-keskusten varautumista vastaavankaltaisiin tilanteisiin tulevaisuudessa voitaisiin parantaa kehittämällä ELY-keskusten yhteistyötä. Nykyisen käytännön mukaan lisävoimavaroja on mahdollista siirtää ELY-keskusten kesken, mutta toimintamalli näyttäisi olevan kankea sen vaatiessa erillistä harkintaa. ELY-keskusten toimintavalmiutta kohtaamaan kriisitilanteita voidaan kohentaa verkottuneella toimintamallilla, jossa kaikkien ELY-keskusten henkilöstöresurssit ja muut voimavarat ovat automaattisesti yhteiskäytössä esimerkiksi ympäristökatastrofin uhatessa.