Ikäihmisten palvelut turvattava lailla

Vanhuspalvelulain säätäminen oli käytännössä yksi kynnyksemme hallitukseen mukaan lähtemiselle. Taistelimme sen puolesta viime kesänä onnistuneeseen loppuun saakka. Viime viikolla sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä antoi ehdotuksensa laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Suurin kritiikki on kohdistunut henkilöstömitoituksen kohtaan laissa. Laissa ei ole pykälää, jossa suoraan lueteltaisiin kriteerit tarvittavalle henkilöstömäärälle. Sen sen sijaan työryhmän ehdotuksessa on pykälä, joka sisältää valtuuden antaa asetus henkilöstömitoituksesta. Eduskuntaryhmämme esitti viime kaudella vanhuspalvelulakialoitteessa henkilöstömitoitusta hoidettavaksi asetuksenantovaltuutuksen kautta. Samalla tavalla henkilöstömitoitusta säädetään myös päivähoitolaissa, jossa ei lakitekstissä suoraan säädetä henkilöstömitoituksesta, vaan asetuksen kautta. Kun varsinainen hallituksen esitys vanhuspalvelulaista tehdään, on huolehdittava, että riittävästä henkilöstömitoituksesta myös käytännössä huolehditaan.
Laissa velvoitettaisiin kuntia tuottamaan ikääntyneiden palvelut suunnitelmallisemmin ja palvelujen laatua ja riittävyyttä säännöllisesti arvioiden. Iäkkään henkilön palvelutarpeet olisi selvitettävä viipymättä ja iäkkäälle henkilölle tulisi nimetä oma vastuutyöntekijä. Päätökset palveluiden myöntämisestä tulisi tehdä viipymättä ja iäkkään tulisi saada tarvitsemansa palvelut viipymättä. Vanhusneuvostosta tehtäisiin lakisääteinen.
Tavoitteenani on saada tulevaan hallituksen esitykseen lisättyä ikääntyneiden oikeus vakaumusta kunnioittavaan hoitoon, sekä se että henkilön hengelliset tarpeet otettaisiin huomioon hoidossa. Äidinkielen ja kulttuurin huomioon ottaminen hoidon tavoitteena puuttuu myös esityksestä. Lisäksi lakiehdotuksesta puuttuu pyrkimys järjestää asumispalvelut siten, että puolisoilla on mahdollisuus asua yhdessä puolisonsa kanssa ja lähellä lähisukulaisia. Puolisot saattavat joutua elämään toisistaan erossa elämänsä viimeiset vuodet kunnallisella päätöksellä. Lakiin tulee kirjata ikääntyneille aviopareille oikeus asua yhdessä terveydentilasta riippumatta.
kolumni on julkaistu kd-lehdessä 3.5.2012.