Vanhustensuojeluilmoitus

Sisäasiainministeriön johdolla on valmisteltu ikääntyneiden turvallisuutta parantava toimenpideohjelma ”Turvallinen elämä ikääntyneille”. Väestön ikääntyminen lisää palo- ja kaatumisonnettomuuksiin liittyvä riskejä. Ikääntyvässä väestössä yleinen yksinasuminen voi viivästyttää avun saamista.

Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu on laaja ja monimuotoinen ilmiö. Muistisairaat, fyysisesti heikot ja yksin asuvat ikääntyneet ovat erityisessä riskissä joutua kaltoinkohtelun kohteeksi. Ikääntyneisiin kohdistuvassa väkivallassa on eräitä erityispiirteitä. Yksi näistä on se, että ikääntyneet naiset ovat useammin väkivallan kohteena verrattuna ikääntyneisiin miehiin. Kaltoinkohtelu ja väkivalta tapahtuu usein vanhuksen kotona, ja tekijänä on läheinen tai lähipiiriin kuuluva ihminen. Tästä seuraa, että kaltoinkohtelu ja väkivalta saattavat jatkua pitkään, sillä ikääntynyt itse ei halua tai pysty tekemään siitä ilmoitusta viranomaiselle.

Hallitusohjelmassa on päätetty turvata lailla iäkkäiden henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan. Tässä ns. vanhuspalvelulaissa tulisi säätää viranomaisten lakisääteisestä velvollisuudesta puuttua ikäihmisten kaltoinkohteluun ja heihin kohdistuvaan väkivaltaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että vanhusten asema turvattaisi vastaavalla ilmoitusvelvollisuudella joka sisältyy lastensuojelulakiin. Lastensuojeluilmoitus on parantanut merkittävästi lasten asemaa ja turvallisuutta, ja tämä kannustaa laajentamaan järjestelmää myös muihin erityistä turvaa tarvitseviin ryhmiin.

Päivi Räsänen

 Kolumni julkaistu kd-lehdessä 30.6.2011