Lähimmäisyyttä ja armon sanomaa

Neljäkymmentä vuotta sitten, vuonna 1971 suomalaiset joivat puhdasta alkoholia keskimäärin neljä litraa vuodessa. Tänään luku on jo yli kymmenen litraa. Valtava alkoholinkulutuksen kasvu on lisännyt entisestään päihdehoidon tarvetta. Lieneekö suomalaista perhettä, jonka elämää ei päihdeongelma jollain tavoin sivuaisi?

Kuntien talousvaikeuksissa päihdepalvelut ovat kohde, josta helpoimmin karsitaan ja yritetään säästää kustannuksia. Päihteidenkäytön katkaiseminen ja päihteenkäyttäjän kuntouttaminen on erittäin kustannustehokasta. Päihteet aiheuttavat yhteiskunnalle suuria kustannuksia, joita voidaan vähentää varhaisella puuttumisella. Päihteenkäyttäjän palauttaminen työelämään tai päihdeäidin syntymättömän lapsen elinikäisten vammojen ehkäiseminen on niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta arvokasta. Olisi kohtuullista, että kuntien veropohjaa ja mahdollisuuksia taata riittävät päihdepalvelut vahvistettaisiin esimerkiksi siirtämällä puolet alkoholi- ja tupakkaveron tuotosta kunnille.

Päihdepalveluja järjestetään pääosin laatusuositusten pohjalta. Kuntalaiset ovat eriarvoisessa asemassa palvelujen saannin suhteen riippuen siitä, miten kunta noudattaa suosituksia. Päihdepalveluihin tarvitaan selkeämpää lakisääteistä perustaa. Päihdepalveluissa tulee hyödyntää kolmannen sektorin osaamista. Kristillisessä päihdetyössä erityistä lisäarvoa tuo ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen, jossa huomioidaan myös hänen hengelliset tarpeensa.

Monen päihderiippuvaisen arkea ovat olleet vaikeudet ihmissuhteissa ja kielteinen minäkuva lapsuudesta asti. Ihminen, joka oppii tuntemaan Jumalan armon ja anteeksiantamuksen, voi oppia hyväksymään itsensä sekä kyetä ottamaan vastuun teoistaan ja niiden seurauksista. Sosiaalialan, poliisin ja oikeuden ammattilaisten suusta voi kuulla ajatuksen, että tiettyä ihmistä ei voi muuttaa mikään muu kuin uskoon tuleminen. Käskyt ja kiellot eivät vakavasti päihderiippuvaa ihmistä usein auta, sen sijaan sanoma syntien sovituksesta ja täydestä armosta voi vapauttaa huonon omantunnon ja syyllisyyden kahleista. Evankeliumi on Jumalan voima. Tuhoavan elämäntavan vaurioittama henkilö tiivisti koskettavasti sen, miten hän ei lopulta vapautunut riippuvuudestaan ”Mooseksen lain vaan vasta Jeesuksen veren avulla.” Kristillisen päihdetyön tuloksellisuus on tunnustettu monella taholla. Huolestuttavaa on, kuinka työhön tulee vaikuttamaan Suomen tiukentuva arvoympäristö, jossa kristillisyyteen suhtaudutaan yhä kielteisemmin.

KAN ry:n toimijat edustavat sitä välittämistä ja inhimillisyyttä, jota tämän ajan kovien ja itsekkäiden arvojen tilalle tarvitaan. Lämmin kiitos siitä lähimmäisyydestä, jota työssänne osoitatte! Suomi tarvitsee kipeästi teitä, jotka autatte kristillisen elämänkatsomuksen pohjalta päihteiden käyttäjiä ja vankeusrangaistuksen suorittaneita raittiuteen ja rikoksista vapaaseen elämään ja Jeesuksen seuraamiseen.

Päivi Räsänen

puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja (kd)

Kolumni julkaistu Lähimmäinen-lehden 40-vuotisjuhlanumerossa