Sijoitetut nuoret tarvitsevat tukea aikuistuttuaan

Nuori tarvitsee vanhempiensa henkistä ja joskus taloudellistakin tukea vielä pitkään aikuistumisensa jälkeen, kotoa pois muutettuaan. Surullista kyllä, ne lapset, joiden tuki on jäänyt lapsuudessa heikoksi jäävät usein vaille tukea aikuistuttuaankin.

Yksityisesti sijoitetuille lapsille on ollut kunnissa käytännössä vaikea saada jälkihuoltoa, vaikka siihen lainsäädännön puitteissa olisikin mahdollisuus. Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai helpottaa nuoren itsenäistymistä. Yksityisesti sijoitetut lapset voivat jäädä ilman tarvitsemaansa tukea, koska heidän kohdallaan kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää jälkihuoltoa, vaan ainoastaan harkinnanvarainen mahdollisuus.

Jälkihuolto toteutetaan tukemalla sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on. Tukeminen voi olla esimerkiksi vanhemmille järjestettäviä avohuollon palveluja tai taloudellista tukea.

Yksityisesti sijoitetun lapsen jättäminen sijoituksen päättymisen jälkeen oman onnensa nojaan on lyhytnäköistä ja voi tulla yhteiskunnalle paljon kalliimmaksi kuin jälkihuollon järjestäminen. Myös yhteiskunnan moraalinen velvollisuus olisi seurata lasten hyvinvoinnin toteutumista vielä varhaisessa aikuisiässä.