Kirjallinen kysymys audionomien tilanteesta

KIRJALLINEN KYSYMYS

Audionomien koulutuksen kehittäminen ja ammatin laillistaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Suomalaisen terveydenhuollon vahvuus on osaava henkilökunta, joka on saanut maailman kärkiluokkaa olevan koulutuksen. Audionomien ammattikunta edustaa yhtä huippuosaamisen sektoria, joka on jäänyt liian vähälle huomiolle. Audionomit ovat peruskoulutukseltaan sairaanhoitaja- ja/tai terveydenhoitajatutkinnon suorittaneita terveydenhuollon ammattilaisia. Audionomikoulutus järjestetään tällä hetkellä erikoistumisopintoina (60 op), mutta tämä koulutus ei vastaa enää nykyajan vaatimuksia. Audionomien ammatin ongelmakohtana on se, että ammatti ei kuulu terveydenhuollon laillistettuihin ammatteihin. Audionomiyhdistyksen tavoitteet saada ammatillinen laillistus ja koulutus ajantasaisiksi ovat täysin linjassa ajankohtaisten terveydenhuollon ja vammaispolitiikan haasteiden kanssa.

Sekä tietotekniikan kehitys että väestön ikääntyminen vahvistavat tarvetta ammatilliseen ja osaavaan kuulontutkimus- ja huoltotyöhön. Kuulo-ongelmat, kuten muidenkin aistien toimintaan liittyvät vauriot lisääntyvät iän myötä ja toisaalta tietotekniikan edistyminen lisää tarvetta koulutukselle, tutkimukselle ja ajantasaiselle ammattitaidolle.

Audiologisen hoitotyön osaajia tarvitaan enenevissä määrin. Huonokuuloisten määrä on kasvussa ikähaitarin molemmissa päissä. Jonkinasteinen kuulon alenema arvioidaan olevan noin 700 000 suomalaisella.

Audionomeja tulee kouluttaa riittävästi tarpeeseen nähden. Joissain tapauksissa julkisella ja yksityisellä puolella on käytetty audionomin tehtävissä alalle kouluttamattomia henkilöitä. Potilailla tulee olla oikeus luottaa siihen, että kuulonhuollon palveluja antaa alan ammattilainen. Alan vetovoimaa tulee lisätä hyvän ja laadukkaan terveydenhuollon ja potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin, jotta audionomeille saadaan ammatillinen laillistus ja heidän koulutustaan kehitetään vastaamaan lisääntyviä kuulontutkimuksen ja kuulonhuollon tarpeita?

 

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2011

Päivi Räsänen /kd