EDUSKUNTAVAALIT 2015

OLEN EHDOLLA EDUSKUNTAAN HÄMEEN PIIRISTÄ. KRISTILLISDEMOKRAATTIEN EDUSKUNTAVAALIKAUDEN PAINOPISTEALUEET OVAT:

1.1. Parempaa perhepolitiikkaa

Tahdomme luoda perheystävällisen yhteiskunnan. Lähiyhteisöjen vahvistaminen edellyttää yhteistä tahtoa ja toisista välittämisen kulttuuria sekä aktiivista kansalaisyhteiskuntaa. Tahdomme suunnata palveluita perheiden tarpeisiin ja tukeen erityisesti kasvatustyössä. Perheillä tulee olla valinnanvapaus päättää, miten lastenhoidon tuet jaetaan vanhempien kesken.

1.2. Yrittämisellä Suomi nousuun

Pienet ja mikroyritykset tarvitsevat uusia keinoja kasvun vauhdittamiseksi. Yritystoiminnan syntymistä ja kehittymistä vauhditamme suuntaamalla innovaatio- ja rahoitustukea pk-yrityksiin. Työmarkkinoille on saatava nykyistä enemmän joustavuutta etenkin pienten yritysten työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi.

1.3. Julkinen talous remonttiin

Valtion ja kuntien ylivelkaantuminen on lopetettava. Julkista taloutta tulee tehostaa ja verotuloja tuovaa yritystoimintaa edistää. Esitämme ratkaisuja, jotka parantavat julkisen talouden kestävyyttä ja ihmisten hyvinvointia.

1.4. Lähipalvelut on luotava uudelleen 

Keskeiset arjen peruspalvelut on toteutettava edelleen lähipalveluina. Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopistettä on siirrettävä ennaltaehkäisevään, kuntouttavaan ja oikea-aikaiseen hoitoon. Palveluiden on oltava helposti saavutettavissa ja niiden piiriin on päästävä nykyistä nopeammin. Perhehoitoa, kotihoitoa ja omaishoitoa on kehitettävä vastaamaan hoivapalvelujen kasvavaan tarpeeseen.

1.5. Lisää inhimillisyyttä vanhuuteen

Inhimilliseen vanhuuteen kuuluu riittävä toimeentulo ja ikääntymisen vaiheeseen oikein mitoitettu apu. Tarvitaan lakisääteisiä määräyksiä riittävästä henkilöstömitoituksesta ikääntyneiden hoidossa ja toimintakykyyn nähden riittävistä tukipalveluista ja hoivan tasosta. Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen vanhuuteen ja riittävän ostovoimaiseen eläkkeeseen.

1.6. Turvallisempaan Suomeen

Suomen puolustuskyvyn turvaamiseksi on puolustusmäärärahoja korotettava. On taattava puolustusvoimien kyky uudistaa toimintakykyä ja hoitaa lakisääteiset tehtävät. Suomen ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kytkeytyvät toisiinsa. Suomessa tulee jatkaa kokonaisturvallisuuden kehittämistä yhteistoimin viranomaisten, yritysten, järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Sotilaallisesti liittoutumattomana maana Suomi tekee laajaa yhteistyötä rauhan turvaamiseksi Pohjoismaiden, YK:n, Naton ja EU:n kanssa.

1.7. EU:n liittovaltiokehitykselle “ei”, sisämarkkinoille “kyllä”

Haluamme kehittää Euroopan unionia jäsenvaltioiden yhteistyönä, joka edistää avointen sisämarkkinoiden kautta työllisyyttä ja hyvinvointia. Vastustamme EU:n kehittymistä yhä enemmän liittovaltioksi. Olennaiset muutokset EU:n perussopimuksiin tulee ennen niiden hyväksymistä alistaa kansanäänestykselle. Haluamme säilyttää jäsenvaltioiden päätäntävallan omista asioistaan, kuten budjetista ja verotuksesta. Yhteisiä kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjä on noudatettava. Emme hyväksy yhteisvastuun kasvattamista toisten jäsenmaiden veloista.

1.8. Kristilliset arvot perustana

Tarvitsemme välittämistä ja vastuun kantamista lähimmäisestä. Hyvinvoinnin lisäämiseksi tarvitsemme lisää yhteisöllisyyttä. Päävastuu elämänhallinnasta on ihmisillä itsellään. Kristilliset arvot edistävät oikeudenmukaisuutta, välittämistä ja huolenpitoa luonnosta. Oikeus turvalliseen elämään, ihmisoikeudet ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta perustuvat kristilliseen käsitykseen ihmisestä ja hänen vastuustaan yhteisön osana.

Kristillisdemokraattinen arvotakuu

Kristillisdemokraatit ovat vastuullisia vaikuttajia. Haluamme tehdä kauaskantoisia päätöksiä, jotka rakentuvat vahvalle arvoperustalle.

 

 

kansikuva

Olen ehdolla Europarlamenttiin. Meillä on puolueemme historian vahvin ehdokaslista. Tavoitteenamme on kannatuksella mitattuna vaalivoitto edellisiin EU-vaaleihin nähden ja paikka parlamentissa.  Kristillisdemokraattisia arvoja kannattavan suomalaisen kannattaa äänestää myös näissä vaaleissa kristillisdemokraattista puoluetta. KD lähtee näihin vaaleihin täydellä rintamalla!

 

Arvot

KD on arvopuolue, joka tekee työtä ihmisarvon toteutumisen ja ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta. Kristillisdemokraatteina haluamme rakentaa yhteiskuntaa kristillisiin arvoihin perustuvana demokratiana.

Kristillisdemokraattinen arvopohjamme korostaa ihmisarvon kunnioittamista, perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä, heikossa asemassa olevien puolustamista, ihmisten omaa yritteliäisyyttä sekä vastuunottoa paitsi itsestä myös lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Kiinnostuksemme kohteena ovat yhteiskunnallisen vaikuttamisen kaikki alueet, ja se palvelee arvoperustansa pohjalta kaikkia kansalaisryhmiä. Etsimme kussakin asiakysymyksessä yhteistyötä tavoitteiltaan samansuuntaisten ryhmien kanssa.

Perusosastojen ja piirijärjestöjen rinnalla puolueessa toimivat nuorten, naisten ja ruotsinkielisten erityisjärjestöt sekä maahanmuuttajien ryhmät. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. on osa kansainvälistä, monimuotoista kristillisdemokraattista liikettä.

Kristillisdemokraattinen

Sana ”kristillis-” puolueen nimessä viittaa tietoiseen pyrkimykseen edistää kristillisiä perusarvoja ja toimia niiden pohjalta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Kristinusko ei ole poliittinen ideologia, mutta kristillisdemokratia on. Poliittisena puolueena emme ota kantaa kristillisten seurakuntien eivätkä muidenkaan uskontokuntien opillisiin katsomuksiin.

Sana ”-demokraattinen” puolueen nimessä viittaa siihen, että haluamme edistää demokratian toimivuutta ja aktiivista kansalaisyhteiskuntaa. Poliittisen toiminnan avoimuus ja julkisuus ovat välttämättömiä, jotta kansalaiset voivat arvioida valitsemiaan edustajia, heidän toimintatapojaan ja päätösten sisältöjä.

Kristillisdemokratian arvoista keskeisin on ihmisarvo. Kaikilla ihmisillä on täysi ihmisarvo, joka perustuu Jumalan luomistyöhön. Ihmisarvoa tulee kunnioittaa hedelmöityksestä alkaen luonnolliseen kuolemaan asti. Moniarvoisuuden ja arvojen suhteellisuuden sijaan korostamme, että elämää suojelevat perusarvot sitovat kaikkia.

Kristillisdemokratia korostaa sitä, että ihmisen vapaus ja vastuu nivoutuvat erottamattomasti yhteen

Puolueen jäsenyys on avoin jokaiselle, joka yhtyy puolueen periaateohjelman määrittelemiin arvoihin ja päämääriin.

KD_mielenosoitus02

Tasa-arvoinen

Pidämme naisen ja miehen tasavertaiselle kumppanuudelle perustuvaa avioliittoa parhaana parisuhteen muotona. Vanhempien välinen suhde on lapsen henkinen koti. Sen pysyvyys ja hyvinvointi ovat tärkeitä.

Yhteiskunnan arvot näkyvät siinä, miten se kohtelee heikoimpia jäseniään, kuten vanhuksia ja vammaisia. Toimiminen yhteisen hyvän ja heikossa asemassa olevien puolesta menee oman edun tavoittelun edelle.

Yhteisvastuun periaate ulottuu kotimaan rajojen yli. Ihmisarvon toteutumista edistävän muutoksen puolesta tulee työskennellä kaikkialla, missä esiintyy sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta. Meille kristillisdemokraateille on tunnusomaista vastuun kantaminen kehitysmaissa suuressa köyhyydessä elävistä ihmisistä, sotien ja luonnonkatastrofien uhreista sekä pakolaisista.

Perhe

Vastuu ulottuu myös tuleviin sukupolviin. Yhteiskuntaa tulee rakentaa sosiaalisesti, henkisesti ja ekologisesti kestäväksi niin, ettei tulevien sukupolvien elämä kärsi tehdyistä valinnoista.

Korostamme aktiivisen kansalaistoiminnan keskeistä merkitystä osana toimivaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Valtion ja kuntien tulee tukea kansalaisyhteiskunnan toimintaa eikä korvata sitä. Kansalaisten ja heidän yhteisöjensä aloitteellisuutta ja vastuullista vapautta tulee edistää.

Haluamme kehittää unionitason yhteistyötä vain niissä kysymyksissä, joissa EU edistää yhteistä hyvää tai tarjoaa mahdollisuuden tehostaa kansallisia toimenpiteitä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Tämä merkitsee tiukkaa pitäytymistä lähipäätösperiaatteeseen. Sen mukaisesti unioni käyttää toimivaltaansa vain, jos sen toiminta tuottaa lisäarvoa jäsenmaiden kansalliseen toimintaan. Arvostamme kansainvälisten yhteisöjen, kuten YK:n, merkitystä turvallisuuden ja maailmanlaajuisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Markkinatalous palvelijana

Kannatamme sosiaalista markkinataloutta, jossa yhteiskunta asettaa talouselämän toimintaa säätelevät puitteet. Sosiaalinen markkinatalous määrittelee toimintansa arvot ihmisarvoa kunnioittaen. Se etsii yhteistä hyvää ja pitää huolta niin työntekijöiden kuin asiakkaiden edusta.

Luonnon kestokyky tulee huomioida. Haluamme turvata puhtaan ja tasapainoisen ympäristön tuleville sukupolville.

Rauha on pitkälti oikeudenmukaisuuden tulos. Köyhyys ja epäoikeudenmukaisuus johtavat helposti sotiin ja luonnonvarojen tuhoamiseen. Rikkaiden maiden on autettava kehitysmaiden asukkaita nousemaan ahdingosta ihmisarvoiseen elämään.